България и Румъния договориха общ режим за проверки на корабите по река Дунав

0
38
общ режим за проверки на корабите

Междудържавно споразумение между България и Румъния за общ режим за проверки на корабите по река Дунав беше подписано днес в Русе.

Подпис под документа сложиха изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” кап. Живко Петров и генералният директор на Румънската морска администрация Михай Андрей.

Основните договорености, заложени в документа са свързани с взаимно признаване на контролните проверки на чуждестранни за  двете страни плавателни съдове в общия участък на Дунав, въвеждане на единни  критерии за подбор на плавателни средства за проверка.

Предвижда се още  изграждане, въвеждане в експлоатация и последващо надграждане на единна  електронна информационна система и база данни за подбор на плавателни средства  за проверка и др.

Основна цел е да се повиши нивото на координация между морските администрации на двете държави. Също така ще се разпишат специфични правила за корабоплаването в общия българо-румънски участък на реката, както и методика за оценка на риска при извършване на речния надзор. Като краен резултат българската и румънската морска администрация ще разполагат със софтуер за електронна база данни за извършване на проверки на плавателните съдове в общия участък по Дунав.

С подписването на споразумението България изпълнява изискванията, разписани в чл. 17 от Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета.