ÁÑÏ – êîíãðåñ

Ñîôèÿ (19 ìàé 2012)  ÍÄÊ ñå ïðîâåæäà 48-ìèÿò êîíãðåñ íà ÁÑÏ . Ïî âðåìå íà äâóäíåâíèÿ ôîðóì ùå áúäàò èçáðàíè ðúêîâîäíè îðãàíè íà ïàðòèÿòà è ùå áúäå î÷åðòàí àëòåðíàòèâíèÿò ïúò çà íîâà ñîöèàëíà Áúëãàðèÿ .Ëèäåðúò íà ÁÑÏ Ñåðãåé Ñòàíèøåâ îòêðè êîíãðåñà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÅÇ)

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

Последвайте ни

9,324ФеновеХаресай
16,000АбонатиАбонирай се

Реклама

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет


ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ