Site icon TVN.BG

Как Филип Морис Интернешънъл работи за зачитане на човешките права в компанията

Грижата за потребителите, служителите, участниците във веригата на доставки и гражданското общество са в основата на първия Доклад за човешките права на компанията

Човешките права в съвременната корпоративна култура гарантират достойнство, свобода и безопасност на всеки човек, независимо от пол, раса, религия, сексуална ориентация или националност. Те осигуряват защита от насилие и дискриминация под каквато и да било форма и дават възможност на всеки да живее в справедливо и равноправно общество. Дълг на всеки работодател е да осигури благоприятна работна среда, защитавайки правата на човека. В Доклада за човешките права на Филип Морис Интернешънъл, компанията представя усилията, които предприема в тази посока, грижейки се за своите потребители, служители, работници от веригата на доставки и обществото.

 

Грижа за потребителите

Потребителите са двигателят на прогреса на компанията и тя поставя техните права в центъра на своите усилия. Трансформирайки своя бизнес, Филип Морис Интернешънъл цели да изгради бъдеще без дим и да намали вредата от тютюнопушенето върху здравето, като предлага бездимни алтернативи. Научно доказано е, че те са по-добър избор от цигарите за тези пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Чрез отговорните си усилия, компанията се стреми да осигури достъп до възможно най-много от своите потребители до научно обосновани потенциално по-малко вредни бездимни алтернативи, които са разработвани чрез иновативни технологии и комерсиализирани отговорно. Като водещ производител на тютюневи и никотинови изделия, компанията играе важна роля в ограничаване на достъпа на непълнолетни лица до своите продукти. Филип Морис Интернешънъл следва стриктни принципи, за да сведе до минимум риска от нежелани последици, включително достъпа на деца и юноши до своите продукти. Това се осъществява чрез набор от мерки, предназначени да осигурят холистичен подход за справяне с проблема на непълнолетните пушачи.

 

Грижа за служителите

Безопасността на хората е морален и бизнес приоритет за Филип Морис Интернешънъл. Компанията се ангажира да предостави безопасно работно място, осигурявайки здравословна среда с минимален риск. Начините, по които Филип Морис Интернешънъл се стреми да защити физическото и психичното здраве на служителите си, са най-разнообразни: осигуряват се безопасни превозни средства и програми за информираност за безопасността на водачите, което цели да сведе предотвратимите пътни инциденти до нулата. Също така компанията инвестира в менталното здраве на служителите си, грижейки се за психичното им благосъстояние чрез многобройни програми.

Равенството между половете е важен принцип на компанията, като равното заплащане за равен труд е основен стандарт. Филип Морис Интернешънъл притежава сертификат за глобална организация, осигуряваща равно заплащане на мъжете и жените, издаден от независимата фондация „EQUAL-SALARY“. През 2022 г. компанията постигна целта си от поне 40% женско представителство в мениджърския екип.

Честността, уважението и справедливостта са основните идеали, които Филип Морис Интернешънъл продължава да имплементира в бизнес стратегията си. Компанията счита разнообразието на нейните служители за едно от най-ценните си качества и вярва, че само една наистина приобщаваща култура може да гарантира ползите, които носи разнообразието.

Грижа за работниците от веригата на доставки

Грижата за качеството на живот на работниците във веригата на доставки е в съответствие с бизнес целта на Филип Морис Интернешънъл. Компанията осъзнава, че именно тази верига е основна предпоставка за дългосрочния ѝ успех. Тя представлява значителна част потенциалните социални и екологични рискове и въздействия, които Филип Морис Интернешънъл е поела ангажимент да идентифицира, управлява и адресира отговорно. Ключови приоритети са предотвратяване на всякакъв вид експлоатация, съвременно робство и детски труд, и осигуряване на безопасна работна среда.

Филип Морис Интернешънъл се грижи да предостави благоприятни и безопасни работни условия за всички работници в тютюневи ферми и складове и доставчици. Компанията осъзнава риска за здравето от отглеждане и преработване на тютюн и осигурява подходяща екипировка на земеделци и работници във фабрики. Също така Филип Морис Интернешънъл се стреми да намали вредата от тютюневото земеделие върху околната среда, премахвайки силно опасните пестициди от своята верига за доставки и насърчавайки използването на по-безопасни алтернативи като биопестицидите.

 

Грижа за обществото

Честността, уважението и справедливостта са основните ценности, които са част от ангажимента на Филип Морис Интернешънъл към обществото. Компанията взаимодейства на дневна база с широк кръг от заинтересовани страни, включително със своите потребители, служители, регулатори, партньори по веригата на доставки, акционери и гражданското общество. Именно това взаимодействие и ангажираност с правата на общностите е важно съображение за фирмата. Осъзнавайки значимостта им, Филип Морис Интернешънъл отговорно се грижи за човешките права на различните общности, участващи в процеса на функциониране на компанията.

Устойчивото развитие е в основата на трансформацията на компанията към бъдеще без дим. Филип Морис Интернешънъл признава, че реализирането на правата на човека зависи от това дали условията на околната среда го позволяват. Компанията подобрява бизнес дейностите си, за да постигне възможно най-високи стандарти за екологична устойчивост. Изменението на климата и човешките права на уязвимите лица са взаимосвързани, затова целта на Филип Морис Интернешънъл е да допълни и обедини ефективните действия в областта на климата с мерки за гарантиране на зачитането на правата на човека.

Обединяващият фактор, който предотвратява нарушаване на човешките права във Филип Морис Интернешънъл, е прозрачността. Чрез прозрачен подход в бизнеса, практиките и политиките си, организацията осигурява чест, достойнство и безопасност на своите служители, потребители и цялото гражданско общество.

 

Целия текст на доклада можете да намерите тук.

 

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България

Exit mobile version