900 русенци се отърваха от стари борчове

0
НАП оспорва акта

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (възникнали преди 01. 01. 2008 г.), може да поиска да  бъдат отписани, с подаването на писмено Възражение пред НАП. В противен случай, от 1 януари 2014 г., те влизат в режима на Единната сметка  и всяко постъпило плащане ще се насочва автоматично към първото по време на възникване задължение в данъчно-осигурителната сметка на лицето. т.е. най-старите ще бъдат погасени първи.

От НАП правят важно уточнение, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Това означава, че задълженията, отнасящи се за 2007 г. , които  е следвало да се платят през 2008 г. /напр. задълженията по ЗДДФЛ, годишен корпоративен данък и др./ не са погасени, тъй като  давността им тече от 01.01.2009 г.  Случаите, при които давностният срок може да се спира или прекъсва, са определени законово. Давностният срок се спира, ако е наложена обезпечителна мярка, например запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действия по принудително събиране на дълга. Такива действия могат да бъдат съобщение, опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова 5-годишна давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Следва да се има предвид, че за санкциите, наложени по реда на ЗАНН /глоби на КАТ и др./, също са приложими разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно давността, в случай, че същите са постъпили за събиране в НАП.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук