Без политическа и партийна дейност в училищата и детските градини

0

В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. Това реши парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи ще се изучават за постигане на целите за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Принципът на автономията не може да се нарушава чрез осъществяване на политическа и партийна дейност в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, записаха депутатите.

Промените предвиждат длъжността „директор“ в държавните и общинските институции по този закон да се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда и на наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра на културата, както и с участието на представители на обществения съвет на детската градина или училището.

Педагогическите специалисти при изпълнение на своите функции, съгласно действащото законодателство, също трябва да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели, гласува парламентът.

Разпоредбата се прилага и за лицата, заемащи всички останали длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Според гласуваните изменения началникът на регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции не може да осъществява политическа и партийна дейност и е длъжен да е политически неутрален.

Служител в регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство не може да осъществява политическа и партийна дейност и е длъжен да е политически неутрален, реши също парламентът. Служителят не може да използва служебното си положение за оказване на политическо или партийно въздействие върху институциите и участниците в образователния процес и да използва служебни ресурси за политически или партийни цели.

Депутати от опозицията изразиха опасения, че подобни текстове може да доведат до „лов на вещици“.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили