Бюрото по труда в Бяла предлага преференции на работодатели

0
88
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла уведомява работодателите от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 18 637 лв.;

безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 569 лв.;

безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 1 141 лв.;

за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 330 лв.;

за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 399 лв.;

безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 913 лв.;

безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 366 лв.;

безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 434 лв.;

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 5 146 лв.;

безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 464 лв.;

продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 1 506 лв.;

безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 8 822 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 456 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Бяла, ул. “Бунар Хисар”№ 9, стая № 7, както и на тел. 0879001922