Частта до Бяла от АМ „Русе – В. Търново“ готова до 2027 г.?

0

През 2027 година се предвижда да бъде завършена участъкът до Бяла от автомагистралата Русе – В. Търново.

Това са съобщили представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ в разговор с областния управител на Русе Борислав Българинов. Пак по това време ще бъде изградено и

околовръстното трасе край Бяяла. Договорите за проектиране и строителство на първите два участъка от бъдещата магистрала се очаква да се подпишат до края на м. март т.г.

Към момента проектът на подробен устройствен план – парцеларен план за участъците между Русе и Бяла и обхода на град Бяла е внесен в МРРБ за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, като се налага отстраняването на някои неточности. След неговото одобрение и влизането му в сила ще стартира отчуждителната процедура съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост. Предстои възлагане на проучване на 37-те археологически обекти, които бяха открити по време на проучвателните дейности.

Понастоящем се извършва оценка на получените оферти за изработване на технически проект и строителство на първите около 76 км от автомагистралата. Става дума за двата участъка Русе – Бяла и обхода на град Бяла, т.е. т.е. пресичането с път I3 „Гара Бяла – Плевен“. Предстои да бъде обявена процедура за избор на строителен надзор за тях. В процес на подготовка е процедура за възлагане изработването на подробен технически проект с ПУП-ПП за участъка от Бяла до Велико Търново. След проектното обезпечение ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за строителството на участъка. Проектът на автомагистрала между Русе и Търново е предложен за включване в програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027, която очаква одобрение от Европейската комисия. След като програмата бъде утвърдена Управляващият орган следва да разработи насоки за кандидатстване за финансиране, въз основа на които бенефициентите да могат да разработят формулярите за кандидатстване и да се определи процентът на финансирането.