ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ЮНИ 2013 г.

0
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

До 10-ти юни:

     По ЗКПО:

1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.

2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

До 14-ти юни:

     По ЗДДС:
  1. 1.     Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец май.
  2. 2.     Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

 

    По ЗСВТС:

1. Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –  пристигания/изпращания за месец май 2013 г.

Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2013 г.

 

До 15-ти юни:

    По ЗКПО:

  1. 1.     Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

   По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. 1.                            Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец май
  2. 2.                            Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

 

До 20-ти юни:

    По ЗСВТС

Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания за месец май 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 

 

До 25-ти юни:

    По ЗДДФЛ:

1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец май са направени само частични плащания.

 

До 30-ти юни:

    По ЗДЗП:

1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук