Данъчен календар за м. март 2019 г.

0
230
Данъчен календар за м. декември 2019 г.

Какво трябва да направят фирмите и данъчно задължените лица през м. нарт 2019 г.

До 10-ти март:

      По ЗКПО:

 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

До 14-ти март:

     По ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

 

      По ЗСВТС:

 1. Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2019 г.

 

До 15-ти март:

 

     По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

 1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
 2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец февруари.
 3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.

 

    По ЗДДФЛ:

 1. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

 

 

До 20-ти март:

    По ЗСВТС:

 1. Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 

 

До 25-ти март:

    По ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.

 

До 31-ви март:

    По ЗДДФЛ:

 1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. февруари.

 

      По ЗКПО:

 1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година.
 2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия.
 3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
 4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година от организаторите на хазартни игри.
 5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година