Данъчен календар за м. ноември 2019 г. 

0
141
Данъчен календар за м. ноември 2019 г.

До 10-ти ноември:

   По ЗКПО:

 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

До 14-ти ноември:

  По ЗДДС:

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец октомври.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.

 

   По ЗСВТС:

 1. Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2019 г.

 

До 15-ти ноември:

   По ЗКПО:

 1. Внасяне на месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

     По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

 1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври.
 2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец октомври.
 3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.

 

До 20-ти ноември:

    По ЗСВТС:

 1. Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 

До 25-ти ноември:

     По ЗДДФЛ:

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември.

 

До 30-ти ноември:

     По ЗДДФЛ:

 1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. октомври.
 2. Дипломатическите представителства на други държави, които желаят от началото на следващата година да преустановят внасянето на данък за доходите от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, въз основа на направен от тях избор по реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.