Екоинспекцията в Русе скочи срещу кмета Милков, иска мерките на Общината

1

В открито писмо до кмета Милков от РИОСВ в Русе настояват той да представи в кратки срокове документи, свързани с изпълнение на задълженията му по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Във връзка с Ваше изказване при откриване на сесията на Общински съвет – Русе на 21 юли 2022 г. за промишлено замърсяване на атмосферния въздух, Ви информирам за следното:

– През периода 18-22 юли 2022 г. за територията на гр. Русе няма данни за промишлено замърсяване. Източникът на неприятни миризми, за които сигнализират гражданите на Русе, е тлеещият товар на транспортни плавателни средства в участък на река Дунав, в съседна Р Румъния;

– Данните от автоматичната измервателна станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) „Възраждане“, предоставени от Регионална лоборатория – Русе към ИАОС не показват превишения на нормите на следените замърсители. Преносът на димните газове към територията на гр. Русе е в пряка зависимост от метеорологичните условия – скорост и  посока на вятъра. През цитирания период вятърът е бил с преобладаваща посока север-северозапад, с ниска скорост през вечерните и нощните часове;

– Основните промишлени инсталации, които чрез дейността си са потенциален източник на миризми към периода 18-22 юли не са извършвали производствена дейност. Не са настъпвали промишлени аварии с неконтролирано изпускане на вредни емисии:

– Дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе към горецитирания период не извършвало производствена дейност поради годишна техническа профилактика на съоръженията;

– „Лубрика“ АД не е извършвала производствена дейност;

– „Топлофикация-Русе“ ЕАД – няма данни за анормален режим на работа на горивните системи. През периода 18-21 юли РИОСВ-Русе е извършвала контролна проверка за спазване условията, записани в комплексното разрешително (КР) на дружеството. Няма данни за превишения на следените замърсители, съгласно резултатите от Собствените непрекъснати измервания.

Горецитираните факти са категорични за липсата на  данни за промишлен източник на миризми през периода 18-22 юли 2022 г.

В допълнение Ви информирам, че на 20 юли т.г. в периода от 20.00 до 23.00 ч. на територията на гр. Русе бе извършено наземно третиране срещу комари, за което не е открита информация на интернет страницата на общината. Това  предполага, че обществеността не  е информирана. Същото се потвърждава от получените в инспекцията сигнали за неприятни миризми на нефтопродукти в този часови диапазон.

Както знаете, съгласно българското законодателство, налагането на административнонаказателни мерки за миризми, е възможно само при категорично доказване на източника, и спрямо оператори, които имат издадено КР  с конкретни условия за миризми, както и при констатирано конкретно замърсяване или увреждане на околната среда или надвишаване на допустимите емисионни норми, какъвто е съставът на чл. 69, ал. 1 от ЗООС. Това означава, че е необходимо да бъде известно конкретното химично вещество, което  предизвиква неприятни миризми. Следва да се отбележи, че в Приложението на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, не са посочени всички вещества, които са потенциални източници на миризми.

Освен това в националното и европейското законодателство липсва легална дефиниция на потятието „неприятна миризма“. Миризмите са субективни възприятия с психосоматичен характер и въздействието им върху човешкото здраве, се оценява от здравните органи.

Към момента няма регламентирани правни норми за миризми, както и специализирано законодателство, уреждащо мониторинга на специфични органични замърсители и контрола в тази област. В страната няма специализирана апаратура за измерване на миризми от промишлени обекти. Поради тази причина се използва субективен подход за установяване на миризмата – органолептичен, т.е. чрез възприемане на сетивния орган за мирис.

За да се потвърди наличието на миризми в даден район, следва източникът да е постоянен във времето и спрямо скоростта и посоката на вятъра. Така, в случай на пожар, и както в момента от 14 денонощия, димят запалени 2400 т въглища в двете баржи по река Дунав, това изпълнява условието за постоянство (продължителност и непрекъснатост) във времето. В този случай наличието на миризми в определен район зависи  от скоростта и посоката на вятъра в този период на време, както подчертах по-горе.

Мониторингът на атмосферния въздух се извършва във връзка със съдържанието на вещества в него, определени от европейското и съответно, от националното законодателство като вредни, но не и като интензивно миришещи.

В европейско и националното екологично законодателство са заложени нормативни изисквания за контрол на качеството на атмосферния въдух, чрез измерване на концентрациите на определени атмосферни замърсители. Изпълнявайки това, компенетният орган – МОСВ, чрез стуктурите си – ИАОС и РИОСВ, определя пунктове за контрол на КАВ в населените места. Замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии се установява при превишаване на заложените средночасови и средноденонощни концентрации на контролираните замърсители. При сериозно замърсяване (достигане на алармени прагове за серни и азотни оксиди) има определена процедура по уведомяване на засегнатото население за предриемане на мерки за защита.

За контрол при наличие на миризми (интензивно-миришещи вещества) няма определена процедура по европейското и националното законодателство.

В българското законодателство единствено в комплескните разрешителни по чл.117 от ЗООС са заложени условия за контрол на нивата на интензивно миришещите вещества, изпускани от площадките на операторите.

Основните източници на неприятни миризми в периода 18-22 юли 2022 г. са констатираните локални пожари на територията на гр. Русе,  нерегламентираното изгаряне на отпадъци с цел икономическа облага, горенето на следжътвени остатъци,  т.е източникът на миризми е постоянен за определено време и посока на вятъра.

Нашата практика показва, че източникът на миризми (интензивно-миришещи вещества) от промишлените предприятия  основно се дължи на необхванати емисии в работната среда, които се изпускат периодично (основно през тъмните часове на денонощието) с цел подобряване на условията на труд в работните помещения.

Както Ви  е известно, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  (ЗЧАВ), общинските органи упражняват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.

В тази връзка, съгласно чл. 6, ал. 5 от ЗЧАВ, общинските органи могат да предлагат за утвърждаване по-строги  норми от утвърдените по ал. 1 на същия член, в определени селища, общини или райони в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над тях. В правомощията на Общинския съвет към община Русе е изготвянето и приемането на специализирана Наредба за установяване, преустановяване, предотвратяване и контрол на излъчването на миризми, причиняващи обонятелни неудобства на територията на община Русе.

Освен това Законът за чистотата на атмосферния въздух е вменил на кметовете на общини задължения и отговорности по отношение чистотата на атмосферния въздух. Ежегодно на интеренет страницата на общината е необходимо да се публикува отчет за изпълнението на общинската програма, след одобрението му от Общинския съвет. Същият не е открит на интернет страницата на общината. (Приложение 1).

На интернет страницата на Общински съвет – Русе е публикуван протокол от заседание без да е взето решение за одобрение.

В заключение, считам за редно да подчертая, че разпространяването на непотвърдени факти, недоказани твърдения в публичното пространство водят до безпокойство у гражданите, подронват авторитета и доверието в държавните институции, както и не допринасят по никакъв начин за решаването на екологичните проблеми на града.

В тази връзка Ви моля в кратки срокове да ни предоставите:

– Доказателства в подкрепа на Вашето твърдение за замърсяване на атмосферния въздух от промишлени източници;

– График за почистването на уличната мрежа за настоящата година, както и материали, доказващи, че сте информирали населението;

– Предвид множеството постъпили сигнали във връзка с изпълнението на проекта за водния цикъл на гр. Русе и съгласно компетентността ви по чл. 41а от ЗЧАВ доказателства за упражнения контрол и предприетите действия.

Предвид чувствителността на жителите на град Русе към миризмите във въздуха Ви предлагам да инициирате разработването на специализирана наредба, свързана с миризмите, подобно на Община София.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

инж. ЦОНКА ХРИСТОВА

Директор на  РИОСВ-Русе

1 коментар

  1. Яснооо. Няма виновни, няма отрови и миризми над Русе. Ами да я няма и инспекцията, то и без това файда йок, както казват комшиите от юга .

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук