Главният научен секретар на УМБАЛ „Канев“ уличен в плагиатство

0

Проф. Венелин Терзиев, който в момента е изпълнителен директор на държавната фирма „Реставрация“ ЕАД към Министерството на културата и главен научен секретар на УМБАЛ  „Канев“ в Русе е получил с плагиатство най-малко две от професорските си титли.

Това се казва в съобщение на Комисията по академична етика към Министерство на образованието и науката, качено на сайта на ведомството. Това се случва за първи път в научната история на страната. Накърняване на авторски права е открито в  дисертациите на Терзиев за придобиване на научните степени „доктор“ и „доктор на науките“  в професионално направление „Икономика“. В първия случай арбитрите на КАЕ установяват висока степен на плагиатство в научен труд на тема „ Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда“, защитен във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2014 г.  От общо 296 страници плагиатстваните са 65 или 22,2% от дисертацията, с която става т. нар. „малък доктор“ в направление „Икономика“. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори.

При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на научна степен „доктор на науките“ през 2015 г. С дисертация „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“ той става т.нар. „голям доктор“ в професионално направление „Икономика“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61,8%  от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания.  В доклада се посочва, че липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са  използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на КАЕ е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство.

Не е установено плагиатство при проверка на дисертацията на Терзиев на тема “Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“, благодарение на която Терзиев. е станал  „доктор на науките“ в направление „Национална сигурност“.  Трудът е защитен в Националния военен университет „Васил Левски“. Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност „професор“  в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите на КАЕ не са установили плагиатство.

За решенията са уведомени университетите, в които са защитени дисертациите, за да могат да предприемат действия по отнемане на съответната научна степен съгласно Закона за развитието на академичния състав. Това са Стопанската академия в Свищов и Варненския свободен университет.

зарядни станции за електромобили