Изтича срока за регистрация на кладенци и сондажи

0

Община Русе напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи и др., на територията на общината, че изтича срока за тяхната регистрация.

В срок до 28 ноември 2022 г. собствениците е необходимо да подадат заявления в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот и които не са вписани в регистъра по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември, не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.

Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, да подадат заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване на съоръженията в регистъра, което съдържа:

 1. трите имена на собственика на имота;
 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 3. дълбочина на кладенеца;
 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
 6. цел, за която се ползва водата.

Заявлението за регистрация на кладенец за задоволяване на собствените потребности може да се подаде и чрез деловодствата на Oбщина Русе на следните адреси: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6 и ул. „Олимпи Панов“ №6, както и в електронен вариант на имейл адрес mayor@ruse-bg.eu. с уточнение в заглавието на мейла „За отдел „Екология“. Подаването може да стане и чрез кметовете на кметства или кметските наместници по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници ще издават входящ номер за всяко постъпило заявление и през 14 дни ще се предават на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

За регистрация на изградени съоръжения за подземни води, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, е необходимо:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, да подадат заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване на съоръженията, в срок до 28 ноември 2022 г.

Към заявлението следва да се приложи следното:

 1. Информация за:

– конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

– диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

– резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

– резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

– пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

 1. доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
 2. данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
 3. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 4. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
 5. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
 6. копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Таксата за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите на съоръжения за подземни води, използвани за стопански и нестопански цели, е в размер 250 лв.

Срокът за регистрация на съществуващи съоръжения за подземни води, в това число и на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, е удължен с разпоредбата на § 41, ал. 1 и ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук