Какво свърши общинската администрация на Русе през изминалата седмица?

0

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

10- 14 януари 2022 г.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– проведе се първата среща с гражданите за определяне правилника на работа на Обществения съвет по околна среда. Основната цел на съвета е гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с околната среда и в частност с качеството на атмосферния въздух. Предстои следващата среща за окончателното утвърждаване на състава и правилата за действие на структурата;

– обявена бе обществената поръчка по ЗОП за дооборудването на станцията, наета от Община Белене за измерване на органични замърсители;

– приключи изграждането на нов безплатен паркинг за наематели и посетители на Централен общински пазар, разположен в непосредствена близост до производствените сгради на „СПАРКИ РУСЕ 2020“ ЕООД;

– подготвена бе процедурата по ЗОП за избор на  доставчик  на отоплителни уреди по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“;

– извършена бе проверка за замърсяване на въздуха в района на  „Топливо“ АД;

– на 10.01.2022 г. бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) по бул. „Гоце Делчев“ и по локалното платно на бул. „Липник“, във връзка с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в гр. Русе. Въведена бе и временна организация за безопасност на движението (ВОБД) по ул. „Йордан Йовков“ в кв. Средна кула, във връзка с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в гр. Русе;

– подновен бе договорът за техническо обслужване на електрическите информационни табла на спирките от Обществения градски транспорт;

– извършихме  ремонти на участъци от пътните настилки на бул. „Васил Левски“, бул. „Неофит Бозвели“, бул. „Придунавски“, бул. „Тутракан“ и ул. „Изола планина“;

– отстранихме  пропадане на тротоар по бул. „Цар Освободител“ и до бл. Вела Пискова;

– възстановено е неработещо улично осветление на участъци по булевардите  „България“, „Родина“, „Мидия Енос“, „Тутракан“ и улиците „Доростол“, „Згориград“, „Искър“,  „Кадин мост“, „Касева чешма“, „Лакатник“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Цветница“, както и по уличната мрежа на кв. Средна кула;

– през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 28 кучета, осиновени са 5 и е извършена е кастрация на 13;

– санкционирани 115 водачи МПС за неправилно паркиране на територията на гр. Русе;

– извършиха се резитби на сухи 9 дървета в Младежки парк по изготвен протокол и на 16 бр. паднали дървета и счупени клони по сигнали от 112;

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“

 

–  изпратена е покана за работна среща с народните представители от 19МИР, на която да обсъдят предизвикателствата пред нашия град, проблемите с които се сблъскваме и възможностите за тяхното разрешаване;

– ръководството на Община Русе проведе среща с Министъра на туризма  Христо Проданов за развитието на туризма в Русе и региона. Обсъдени бяха казуси свързани с речния туризъм, възстановяването на водния транспорт между градовете по Дунав, както и поставянето на Русе на туристическата карта като дестинация с конкретни стъпки;

– беше проведена среща относно спечеления проект от Община Русе по програмата „Науката среща регионите“ с представители на Европейската комисия и партньори – Русенски университет и АДО ‚Дунав“. На срещата бяха обсъдени:

  • концептуален модел на иновационния лагер, който ще се проведе в Русе;
  • програма на събитието;
  • лектори;
  • състав на Организационния съвет.

– депозирано е предложение за предоставяне право на управление върху част от общински недвижим имот в град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №12, на ОД на МВР – Русе за нуждите на Участък „Средна кула“ към Първо районно управление за срок до 10 години;

– във връзка с инвестиционното намерение на „СГМ Пластикс“ ЕООД и преглед на всички необходими документи е направено предложение до Общински съвет – Русе за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес град Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – Русе;

–  проведе се работна среща по подготовката на Отчета за 2021 г и Програмата за 2022 г. на Фондация „Русе-град на свободния дух“;

– проведе се заседание на Комисията за контрол и мониторинг на изпълнението на концесионните договори на Община Русе, назначена със заповед на кмета на общината;

– продължава преиздаването на разрешителни за търговска дейност. От началото на годината са издадени близо 100 разрешителни.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– организиране и провеждане на работна среща с Министъра на младежта и спорта и ръководството на Община Русе относно домакинство на световно първенство по драконови лодки през 2025 г.;

– екипът на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ проведе среща с младежи от 8-и клас от ПГ по механотехника и с младежи от 8 б клас в ПГСАГ „П. Пенев“, с педагогически съветник и класен ръководител. Целта на срещата е мотивиране на учениците от гимназиален курс за участие в превантивни дейности по Националната програма „От връстници за връстници“ като доброволци;

– издаване на заповеди са стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби;

– обявени са свободните места в детските ясли за кандидатстване на предстоящо класиране на 21.01.2022 г.;

– участие в заседание на Областен оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19

– подготовка на Общински план за младежта за 2022 г.;

– организиране и провеждане на церемония „Спортист на годината“ за 2021 г.;

– здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Чародейка“ и в кв. „Селеметя“. Разпространени са информационни брошури и плакати, както и са консултирани 6 лица за Ковид – 19 и ваксини. Две бременни здравно неосигурени жени са консултирани по Наредба 26. Предоставени са информационни материали (брошури и плакати) на ученици в ОУ „Алеко Константинов“ и в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите.
С възпитаниците на двете училища са проведени консултации за грипа-  ваксините и ваксинопрофилактиката, за Ковид–19- ваксини, тестове, туберкулозата – как се проявява тя и как да се предпазим;

– проведена е работна среща със зам. – директора на ОУ „Алеко Константинов“, който е предоставил списък на 12 ученици, при които съществува риск от отпадане от училище. Организирана е и работна среща със зам. – директора на ОУ „Христо Смирненски“, който е предоставил списък на ученици, при които съществува риск от отпадане от училище. Децата ще бъдат посетени на адреси и мотивирани да се върнат в образователния процес;

– подготвени и изпратени писма до членовете на Комисия за детето, във връзка с подготовката на План с теми за 2022 г. Изготвен и съгласуван е Правилник за реда и организацията на Комисия за детето.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

– завършиха дейностите по обект: „Изграждане на детска площадка за деца до 3 г, западно от бл. Георги Кирков;

– през периода 10.01 – 14.01.2022 г. от служителите са извършени 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани  за незаконно строителство и са съставени протоколи от проверките;

– издаден е един Констативен акт за забрана ползването на обект, който е в процес на връчване на заинтересуваните лица;

– ежедневно служителите от отдела подготвят отговори по сигнали и жалби на граждани и институции.