Какво свърши общинската администрация в Русе от 14-и до 18 ноември? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • положена бе нова асфалтова настилка върху последния участък от ул. „Едуард Винтер“ до кръстовището с ул. „Инж. Бъркли“ и на паркинга срещу бл. „Лайпциг“ в кв. „Здравец – Север“ 2;

 • изцяло бе възстановено неработещото улично осветление по протежение на ул. „Никола Палаузов“;

 • извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Пачматик“ на компрометирани участъци по общински пътища с. Ново село – с. Семерджиево, с. Ново село – с. Долно Абланово и с. Ново село – с. Смирненски;

 • финализирана бе програмата за залесяване;

 • извършени бяха проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе;

 • в експлоатация бе въведен нов многофункционален паркинг терминал за почасово разплащане тип „Паркомат“ в зоните за платено паркиране по ул. „Петко Д. Петков“ до кръстовището с ул. „Проф. Асен Златаров“;

 • издадени бяха разрешения за строеж на 3 бр. детски площадки на територията на гр. Русе;

 • проведена бе среща с представители на Русенски университет „Ангел Кънчев“ във връзка с предстоящо обследване състоянието на всички светофарно-регулирани кръстовища в гр. Русе с цел поетапното им обновяване;

 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Милкова ливада“ и в околоблоковото пространство до бл. „Пастрина“ в кв. „Родина“ 2;

 • възстановено бe неработещо улично осветление на места по ул. „Алеи Възраждане“, ул. „24 – ти май“, ул. „Бистрица“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Доростол‘, ул. „Еленин връх“, ул. „Изгрев“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Македония“, ул. „Осоговска планина“, ул. „Рига“, ул. „Табия“, ул. „Тинтява“, ул. „Тодор Икономов“, както и по уличната мрежа в кв. ДЗС и с. Николово;

 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на Парка на младежта, в околоблоковите пространства на бл. „Петър Вичев“ в кв. „Здравец – Север“ 2 и блокове 82 и 85 в кв. „Здравец“;

 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „Славянска“, републикански път I – 5 преди път III – 501 за кв. Ср. кула, бул. „Христо Ботев“ в отсечката от ул. „Н. Й. Вапцаров“ до кръстовището с път II- 23 /гр. Русе – гр. Кубрат/ и в участъка от бул. „Цар Освободител“ до пътен възел „Детелина“ за връзка гр. Русе – гр. София;

 • извършени бяха обходи за временна организация на движението, касаещи съдовете за битови отпадъци;

 • извършени бяха огледи и са изготвени становища за премахване и кастрене на дървета;

 • санкционирани бяха 94 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;

 • във връзка с водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Св. Наум“ от бул. „Съединение“ до ул. „Плиска“, на ул. „Рила“ от ул. „Дондуков-Корсаков“ до ул. „Борисова“; на ул. „София“ и ул. „Лом“; ул. „Манастирище“;

 • извършено бе почистване на автобусни спирки, подлези и надлези; машинно и ръчно почистване от клони и храсти път ДЗС, път гр. Мартен-с. Николово; метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Кей (вкл. пасарелата с/у музей“ Баба Тонка“), Кръгово полиция, Парка на Младежта, Парка на Възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. – по график;

 • извършена бе резитба на дървета по становища, счупен клон по сигнал – до Градските хали;

 • извършено бе регулярно почистване на гробищните паркове;

 • през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 бр. кучета. Осиновени са 12 бр. кучета и е извършена кастрация на 8 бр. кучета.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 • като нов инвеститор в града бе привлечена германската високотехнологична международна компания АТN. Фирмата избра Русе за разширяване на своята дейност след поредица опознавателни визити с представители на Германо–българската индустриално–търговска камара и работна среща между заместник–кмета на Община Русе Златомира Стефанова и мениджъра на ATN Марк Хьолцел;

 • със Заповед на министъра на младежта и спорта е допуснат до финансово подпомагане проект на Община Русе за обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово“. Проектът е на стойност 322 985,45лв.

 • ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД разширява дейността си в Русе. По реда на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите за закупуване на поземлен имот частна общинска собственост с площ 2 115 кв.м. в местността „Слатина“. ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава Сертификат за инвестиция Клас А, издаден от министъра на иновациите и растежа на Република България за проект „Второ разширение на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе“. Планирано е реализирането на инвестиция в размер на 23 000 000 лева върху три терена на дружеството и върху имот на Община Русе;

 • продължава допълването и изменението на Списъка за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост с 8 броя. От общинската администрация е финализирано изпълнението на 4 от сключените договори за продажба на жилищата на класираните и настанени в тях наематели;

 • подготвя се предложение до Общински съвет – Русе за учредяване на безвъзмездно право на ползване спрямо 4 павилиона – общинска собственост в Организиран Мартенски базар за периода от 13.02.2023 г. до 03.03.2023 г. Заявления за безвъзмездно предоставяне са подали 8 неправителствени организации, които ще бъдат настанени по график;

 • Община Русе обяви публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 19 календарни дни в периода от 13.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително, на 30 броя преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност в организиран Мартенски базар, в изпълнение на Заповед №РД-01-3775 от 18.11.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“;

 • проведен бе Консултативен съвет по въпросите на туризма. Членовете на съвета бяха запознати с отчета по дейността за 2022 г. и планираните събития по Програма туризъм за 2023 г. Бяха разгледани предложения за дейности и обсъдени видове печатни материали, които да бъдат включени в новата обществена поръчка.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • подписан бе административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Грижа в дома в Община Русе“ по процедура за предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Дейностите по проекта започнаха от 14 ноември;

 • проведено бе обучение от екипа на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ в гр. Русе по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе в две паралелки на 5–те класове с 36 ученици на тема „Влияние на средата“;

 • на тържествена церемония в центъра на град Русе бе осветено знамето на Тринадесети младежки гвардейски отряд, който стана и официална част от състава на клубовете на Общински младежки дом Русе. В младежкия отряд участие взеха 28 младежи от 10 русенски училища. Церемонията се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев;

 • служители от дирекцията взеха участие в две обучения, организирани от експертите на Национален център за обществено здраве и в гр. София на експерти от Превантивно-информационния център – Русе, на тема „Диагностициране на личностови разстройства“ и „Основи и специфики на онлайн консултирането чрез чат и имейл в областта на зависимостта към психоактивни вещества, употребата им и превенцията“;

 • проведена бе разяснителна кампания сред общността в кв. „Селеметя“ по повод Световния ден за борба с диабета от здравните медиатори. Консултирани са 26 лица на които са предоставени и информационни материали;

 • представители на дирекция „Хуманитарни дейности” взеха участие в кръгла маса на тема „Устойчиви модели за подкрепа на деца и семейства и премахване на институционалната грижа“, организирана от Сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“;

 • извършени бяха планови проверки в здравните кабинети на ОУ „Т. Кърджиев“, ДГ „Здравец“, ОУ „Ив. Вазов“, ПГИУ „Елиас Канети”, ДГ „Иглика“ на ул. „Дондуков Корсаков“, ОУ „Иван Вазов, НУИ „Проф. В.Стоянов”, ДГ „Червена Шапчица“ – централна и филиал „Светилник” за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №3 на МЗ за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата;

 • извършена бе планова проверка в детска ясла № 5 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването;

 • осъществена бе среща с ръководителите на русенските културни институти, организации и експерти относно отпечатване на рекламно издание за първите неща, случили се в Русе;

 • продължава подготовката на събитията в рамките на Коледно-новогодишния фестивал на Община Русе, свързана с планиране и бюджетиране на събитията, организационно-техническото и финансово осигуряване на фестивала;

 • изготвено бе предложение до Общинския съвет относно програмата и финансовия план за 62. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2023 г.;

 • представители на дирекцията организираха и взеха участие във Фестивал на толерантността по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”;

 • осъществени бяха подготовка и разширен анализ на проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе. Подготовка на предложение до Общински съвет;

 • извършени бяха проверки от експерти в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ на училища във връзка с тютюнопушене на територията на образователните институции;

 • проведена бе среща на доброволци от Младежки парламент в Дома за стари хора „Възраждане“;

 • проведена бе доброволческа акция в Общински приют за безстопанствени животни от Младежки парламент.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • завърши текущият ремонт на ДГ „Роза“, с. Ново село. Ремонтът се състои в подмяна на фаянсова облицовка, подмяна на дограма, подмяна на санитарни прибори в сервизни помещения на детската градина;

 • продължава изпълнението на строеж „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба“ 1, гр. Русе“;

 • служители на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук