Какво свърши общинската администрация в Русе през седмицата?

0

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

24- 28 януари 2022 г.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– удължен бе срокът за кандидатстване на русенци за подмяна на печките на дърва с такива на пелети или газ в изпълнение на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR;

– изцяло е подменено уличното осветление по ул. „Яребична“, като старите осветителни лампи са подменени с нови енергоспестяващи LED осветителни тела;

– премахнати са следните нерегламентирани замърсявания: до портал „Корабна“, бл. „Кракра“, и в местност „Касева чешма“. Извършено е товарене на отпадъци – военно поделение на ул. „Солун“, съгласно писмо № 04-58-1/14.09.21 година;

– проведена бе среща с новия директор на РИОСВ-Русе относно обсъждане на проблеми и въпроси, свързани с опазването на околната среда на Община Русе;

– извършени са ремонти на отделни разрушения по пътните настилки на ул. „Асен Златаров“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Г.С. Раковски“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „П.Д. Петков“, ул. „Н. Здравков“, ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“;

– възстановено е неработещо улично осветление на участъци по  бул. „България“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, Алеи „Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Антим“, ул. „Босилеград“, ул. „Доростол“, ул. „Изола планина“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Ген. Кутузов“, ул. „Панагюрище“ и ул. „Потсдам“;

– санкционирани са общо 119 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе

– извършена е резитба на клони – по трасетата на „Нелсен“ за поставяне на контейнери: ул. „Д. Дебелянов“ – 49 дървета, ул. „Голям Богдан – 4 дървета, пл. „Ив. Вазов“ – 15 дървета, ЦЮР – 10 дървета, ул. „Шести септември“ -12. В момента се довършват ул. „Червен“, ул. „19 февруари“ и около Регионалната библиотека;

– извършени са огледи и са подготвени материалите за предстоящото заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата;

– подготвени са задания за обществени поръчки за изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците и изготвяне на актуализация на Стратегически карти за шум на Община Русе;

– в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 10 бр. кучета, осиновени са 11 бр. и е извършена е кастрация на 12 бр. кучета.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

– бе проведено заседание на комисията по Наредба №6, на което бяха разгледани 154 възражения на граждани  за включване в списък за настаняване в общински жилища за 2022 година, от които 148 са одобрени. Списъкът за настаняване за  2022 г се състои от 249 семейства. През месец януари са настанени 5 семейства, 4 семейства са пренастанени в друго общинско жилище. Картотекирани са 70 семейства;

– бяха проведени три фокус групи с над 70 участници във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Предстои организирането на фокус групи и в други тематични направления, на които ще бъдат поканени за участие организации с различен профил. С тях се дава възможност на представителите им да изложат мнението си и то да бъде обобщено и включено в Плана за интегрирано развитие на общината с хоризонт до 2027 г.;

– извършени са 11 броя категоризации на туристически обекти – Заведения за хранене и развлечения, за отчетния период бяха регистрирани и 3 броя места за настаняване – Стаи и апартаменти за гости. Инспекторите в отдела разгледаха и изразиха становище по 4 броя жалби от граждани;

– подписан бе Договор за Безвъзмездна финансова помощ по ОП “Добро управление“, проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2022-2023“ на стойност 339 997,28лв.;

– проведена бе среща с концесионера на подлеза на „Печатни платки“ във връзка с предложени от него инвестиционни намерения. С главния архитект на Община Русе са обсъдени техническите възможности за реализация на намеренията;

– депозирано бе предложение за изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе. Изкупуването им се реализира по пазарната им стойност от „Електроразпределение Север“ АД, съгласно Закона за енергетиката. Обектите се намират в с. Тетово и с. Семерджиево и процедурата се извършва по искане на енергийния оператор;

– депозирано бе искане от Община Русе за придобиване на собствеността върху поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, с площ от 302 094 кв.м. (т. нар. Русенски Хиподрум). Искането е внесено по надлежния ред и ще очаква решение от Министерски съвет за прехвърляне на имота в собственост на Община Русе.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • подготвен е отчет на Плана за младежта за 2021 г. В подготовка е и предложение до ОбС за План за младежта 2022 г.;
 • провеждане на онлайн среща с директорите на училища за внедряване на модела „1:1“, който предполага използването на дигиталните технологии като ресурс и е предпоставка за значителни промени в учебния процес;
 • извършени са 4 проверки по подадени сигнали от тел. 112 за бездомни лица. Две от тях са на подадените адреси, консултирани са за възможността да бъдат настанени в социални услуги, но лицата отказват подкрепа. Едно от лицата не е открито, а четвъртото лице е настанено в  лечебно заведение поради здравословни проблеми;
 • съгласуван е държавен план-прием в V и в VIII клас за учебната 2022/2023 г. за училищата в община Русе;
 • участие в работни срещи с консултантите за изготвяне на ПИРО 2021-2027 г. на община Русе в направления: общинска администрация, социални услуги, образование и спорт;
 • участие в комисия по избор на изпълнител на дейностите по превенция и профилактика на гръбначни изкривявания и профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици в община Русе;
 • представен е списък на училищата и РУО – Русе на децата, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2022/2023 г., разпределени по прилежащи райони;
 • участие в онлайн среща по проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”, организирана от Областния информационен център;
 • здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“. Посетени са 28 домакинства и са консултирани 64 лица по отношение спазване на противоепидемичните мерки в страната, за COVID–19 и видовете ваксини. Разпространени са брошури и плакати. 7 бременни здравно неосигурени жени са консултирани по Наредба 26 за безплатната акушерска помощ, както и за видовете контрацептивни методи с цел превенция от нежелана бременност. Четирима младежи са консултирани за редовно присъствие в училище и професионално ориентиране. Проведени са разговори с 6 родители на деца, при които съществува риск от отпадане от училище.;
 • изготвено е писмо до Министерството на младежта и спорта във връзка със Световното първенство по драконови лодки 2025 г.;
 • подготовка и провеждане на събрание на Обществения съвет за култура към Община Русе.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • извършени са 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките
 • издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, която е в процес на връчване на заинтересуваните лица.
агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили