Какво свърши общинската администрация в Русе през седмицата? Отчет

0

 

6 -10  юни 2022 г. 

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“: 

–  положена е нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към жил.бл. Тича в кв. Здравец;

– изцяло е подменено старото улично осветление по ул. „Чипровци“ с нови енергоспестяващи LED осветителни тела, в участъка от кръстовището с ул. Тича до кръстовището с ул. Захари Стоянов;

– проведе се обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.;

– отстраняване на последствията от бурята на 6 юни – десетки паднали дървета, преобърнати контейнери, паднала вертикална пътна маркировка, увредени светофарни уредби по бул. Трети март,  на кръстовището на бул. Хр. Ботев с бул. Цар Освободител, кръстовище на ул. Борисова с бул. Ген. Скобелев и кръстовище на ул. Борисова с ул. П. Хитов и др. 

– въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, във връзка с водния цикъл; 

– извършено бе третиране срещу комари в гр. Русе; 

– съставени са актове за установени административни нарушения за извеждане на домашни любимци – кучета без повод; 

– извършиха се ремонти на локални разрушения по пътните настилки на бул. Цар Освободител, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Юндола, както и в междублоковото пространство на жил. блок 85 в кв. Здравец; 

– възстановени са дъждоприемни шахти на участъци от пътните платна на ул. Никола Табаков, ул. Чипровци и околоблоковото пространство на жил. бл. Колос в кв. Родина; 

– извършени са аварийни ремонти и е възстановено неработещо улично осветление на места по бул. Ген. Скобелев, бул. Липник, бул. Тутракан, бул. Цар Освободител, ул. Велико Търново, ул. Батак, ул. Борисова, ул. Кирил Старцев, ул. Любен Каравелов, ул. Мария Луиза, ул. Никола Палаузов и ул. П.Д. Петков;  

извършиха се ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства до жил. блокове Марица, Силистра и Тича в кв. Здравец, жил. бл. МНО 4 в кв. Дружба 3, жил. бл. 51 в кв. Дружба3 и жил. бл. Ангара в кв. Цветница;  

положена е хоризонталната пътна маркировка по бул. Цар Освободител, бул. Придунавски; на кръстовищата по ул. Стефан Стамболов, ул. Цариград, ул. Оборище; 

– в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 26 бр. кучета и 3 бр. котки. Осиновени са 9 бр. кучета и е извършена кастрация на 8 бр. кучета и 8 котки; 

– машинно миене на улици „Баба Тонка,“, „Духовно възраждане“, „Църковна независимост“, бул. „Придунавски“ и др. 

– почистване на рози – бул.“Ген. Скобелев“ и бул.“Липник“, подмяна на увредени цветя – тераси на Община Русе и кръгово кръстовище пред хотел Рига; 

– премахнати са нерегламентирани замърсявания в местност „Хаджигенова чешма“.  

 

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“: 

– проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. е разработен и ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Русе за публично обсъждане с всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на Общината. Стратегическият документ дава насоки за развитие на Общината на база нейния специфичен потенциал и налични ресурси и очертава визията и целите до 2027 година. Планът включва 4 стратегически цели и 9 приоритета, които имат фокус върху опазване на околната среда, развитие на инфраструктурата, подобряване условията за бизнес, подкрепа за технологично развитие и дигитализация, туризъм, осигуряване на качествени здравни и социални услуги и др. Формулирани са обособени териториални зони (зони за въздействие), в рамките на които да се реализират мерки, интервенции и проекти;

– зам.-кметът Златомира Стефанова, заедно с председателя на ОбС Иво Пазарджиев, взеха  участие в XXXV Общо събрание на НСОРБ, което  се проведе на 7 юни 2022 г. в гр. София.  На него беше приет отчетът за дейността и плана за 2022 г. Събитието включваше и дискусия на местната власт с представители на  държавата, на която бяха поставени въпроси, свързани с най-големите предизвикателства пред развитието на общините в България;

– извърши се приемо-предаване между Община Русе и Областна администрация Русе на имот намиращ се в гр. Русе, ул. Рига № 1, с което се даде съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху сградата, предвид необходимостта от осигуряване на едносменно обучение в СУПНЕ „Фридрих Шилер“; 

– близо 100 деца и младежи се включиха в надпревара с ролери и тротинетки в рамките на Фестивала „Бързи и яростни на колелца, който се провежда по инициатива на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Пред участниците беше представен и проектът на скейт площадка, която ще бъде изградена до края на тази година в Парка на младежта; 

– завърши безплатният курс по „Гейм дизайн”, организиран от Креативен център към Агенцията за развитие на човешките ресурси по проект „Креативност“. Проектът е финансиран по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“, която се осъществява с подкрепата на фирма Еконт Експрес;  

– на 10 юни 2022 г се състоя финалното събитие по проект “Саможертвата на българските революционери в контекста на офицерския бунт от 1887 г.“ на Основно училище „Олимпи Панов“, финансиран по програма „Знание и растеж“ на  Фондация“ Русе- град на свободния дух“, осъществявана с подкрепата на фирма „Еконт Експрес“;  

– Фондация „Русе – град на свободния дух“ оказа финансова подкрепа на балет „Импулс“ към Общински младежки дом – Русе за участие в Международен конкурс MILLENIUM LegenDancers в гр. Брашов, Румъния на 10  и 11 юни 2022 г.; 

– проведе се заседание на Комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества през 2021 г. Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол, който ще бъде предоставен на Общинския съвет за вземане на решение за приемане на Годишните финансови отчети и докладите за дейността на осемте общински дружества през 2021 г. С положителен финансов резултат приключват седем от тях – „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД. Със загуба за 2021 г. приключва „Общински транспорт Русе“ ЕАД. 

 

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“: 

  • организирана и проведена беше среща на образователната общност в Община Русе на тема „Споделяне на добри педагогически практики, свързани с внедряването на иновативни образователни решения в детските градини и училищата“, в която участваха над 140 експерти;
  • проведена беше работна среща в Министерство на младежта и спорта за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост;
  • екипът на ПИЦ взе участие в Национална конференция по проблемите на превенцията и употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Проведени бяха и срещи с доброволците в Средно училище по преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ и с доброволците от ПГИУ „Елиас Канети“ по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“; 
  • участие на представители от Ресор „Хуманитарни дейности“ в Иновативно младежко експо VI-2022 г., организирано от Русенския университет и в Кръгла маса с презентация на тема  „Развитие на регионалния потенциал на социалните услуги – нови измерения и нови потребности“; 
  • обявен бе подбор на персонал за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2- предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; 
  • изготвен и съгласуване  договор за възлагане предоставянето на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания; 
  • здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите – „Средна кула“, „Селеметя“, „Чародейка“, „Дружба“ и „Тракция“, като обхванаха представители от уязвимите общности. Консултирани са 7 лица за ползата от непрекъснатите здравни осигуровки и достъпа им до здравни услуги. 3-ма родители са консултирани за записване на децата им в детска градина и ползите от посещение. 6 жени са консултирани за превенция от нежелана бременност, 15 души са консултирани за реда и начина на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“;  
  • здравният медиатор участва в практически семинар за обсъждане на работещи модели за работа с деца и родители от различни етноси, добри практики и методи за привличане на родителите. 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“: 

–  възложен е за изпълнение текущ ремонт на тротоарите по бул. „Неофит Бозвели“; – приключи изпълнението на ремонтни дейности на покрива на сградата на ОП „Паркстрой“;

– работи се по сградата на Детска ясла 9 и продължават дейностите по въвеждане на енергийна ефективност в Детска ясла 4;

– извършват се огледи на пострадали от бедствието сгради общинска собственост, като се очаква огледите да приключат до 13 юни;

продължават ремонтни дейности по ул. „Чипровци“ и освежаването на старите автобусни спирки и подлеза на бул. „Липник“ при бивш завод „Петър Караминчев“; 

– изготвя се количествено-стойностна сметка за изпълнение на текущ ремонт за отстраняване на течове в Детска градина „Слънце“ вследствие преминалата през града буря; 

– във връзка със стартиране на проектиране на локално платно по бул. „Липник“, както и бул. „Придунавски“ пред бл. „Москва“, съвместно с проектантския екип са извършени обстойни огледи на районите, като през следващите дни се очаква подробно геодезическо заснемане на участъците и пристъпване към изготвяне на инвестиционни проекти; 

– през периода  06.06 – 10.06.2022 г. са извършени 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; 

– съставени са три констативни акта за установяване на незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане на заинтересуваните лица. 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук