Какво свърши общинската администрация в Русе – седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • стартира третирането на тревните площи срещу кърлежи в Младежкия парк и Парка на Възрожденците, както и по бул. „Цар Фердинанд“, бул. „Цар Освободител“ и централна градска част;
 • извършени бяха проверки относно замърсяване и запрашаване вследствие на ремонтните дейности по реконструкцията на водопроводната мрежа по Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“;
 • положена бе различна по вид хоризонтална пътна маркировка по ул. „Братислава“, ул. „Будапеща“, ул. „Воден“, ул. „Киев“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Рига“, ул. „Солун“ и ул. „Студентска“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства към бл. „Съединение“ по ул. „Муткорова“, бл. „Иван Дечев“ в кв. „Родина 2“, бл. „68“ в кв. „Здравец“ и бл. „309“ в кв. „Чародейка“;
 • извършиха се ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Оборище“, ул. „Орлово Гнездо“, ул. „Цар Асен“, ул. „Цар Петър“ и междублоковите пространства на бл. „Жерав“, бл. „Калина“, бл. „Чайка“, бл. „Камен“, бл. „Кремена“ и бл. „Цена“ в кв. „Здравец – Изток“;
 • уличното осветление на част от ул. „Рига“ и ул. „Братислава“ в кв. „Здравец – Изток“ бе подменено с нови енергоефективни LED осветителни тела;
 • възстановено бе неработещо улично осветление на участъци от бул. „Тутракан“, ул. „Александровска“, ул. „Антим“, ул. „Байкал“, ул. „В. Петлешков“, ул. „Вардар“, ул. „Клисура“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Шипка“, ул. „Чипровци“, ул. „Юндола“, ул. „Хр. Македонски“, както и по уличната мрежа на кв. „ДЗС“, кв. „Ср.кула“ и с. Хотанца;
 • възстановени са разрушени дъждоприемни шахти по ул. „Ниш“ и ул. „Солун“;
 • на 7 април бе проведено заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата;
 • проведена бе комисия за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 • на 6 и 8 април бяха въведени временни организации за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цар Самуил“ във връзка с основен ремонт на сграда и на ул. „Света Петка“ във връзка с водния цикъл;
 • продължава машинното миене на улици по график;
 • извършено бе косене на пътен възел Дунав мост – гр. Мартен, както и около Индустриална зона;
 • почистени бяха графити в подлеза до ОУ „Алеко Константинов“;
 • пикирани са 6000 летни разсада;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 8 кучета, осиновени са 3 и е извършена кастрацията на 8 кучета и 11 котки.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 •  депозирано бе предложение до Общински съвет – Русе за откриване на процедура за продажба на 45 общински жилища, находящи се в град Русе, на настанени в тях наематели. Неразделна част към настоящото Решение са списъците, приети от комисията по чл. 6 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе на:
 • класираните;
 • некласираните измежду лицата, подали заявление за закупуване на жилища, собственост на Община Русе;
 • на жилищата, определени за продажба, утвърдени с настоящото Решение на Общински съвет – Русе:
 • С Решение №645 по протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе е определил продажба на 48 броя жилища от включените в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба №6, без къщите, определени за настаняване.
 • проведена бе работна среща между Община Русе и Германо – българската индустриално-търговска камара, с която се стартира организирането на събитие на 28 април в подкрепа на местния бизнес в региона. Предвижда се провеждането на индивидуални срещи за български производители или търговки фирми, желаещи да разширят своя бизнес на германския пазар.
 • на 7 април се проведе среща с членовете на Организацията за управление на Дунавския туристически район ( ОУДТР ) и Любомир Попйорданов – съветник на министър-председатея и Ивайло Кожухаров – съветник  на министъра на туризма. На срещата се дискутираха предложения за дейности, изпълнявани от организациите за управление на туристическите райони във връзка с бъдещото им развитие, рекламиране на туристически продукти и услуги, контингент туристи, посещаващи района и други теми, свързани с функционирането на Дунавския туристически район.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • публикуван бе графикът на дейностите по приема в първи клас за учебната 2022-2023 г.;
 • извършено бе окончателното разпределение на държавната читалищна субсидия за 2022 г.;
 • участие на експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ в работна група за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията;
 • обявен бе прием на предложения за Награда „Русе“ в областта на изкуството, културата, образованието и науката;
 • извършена бе планова проверка в детска ясла № 15 относно спазване изискванията на  Наредбата за условията  и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе, спазване на имунизационния календар и задължителната медицинска документация при записване на децата в  детска ясла;
 • предоставена бе информация към Министерството на здравеопазването, свързана с изпълнението на националните здравни политики в областта на полово предаваните инфекции, майчиното и детско здраве;
 • подписан бе договор за събиране и обезвреждане на странични животински продукти и производни продукти от домовете за възрастни хора, домашен социален патронаж и обществена трапезария и бе изготвена заповед за контрол по договора;
 • с подкрепата на експертите от Превантивно-информационния център – Русе, доброволци от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ проведоха първи модул от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“;
 • дадени бяха дежурства по график на служители от отдел „Социални дейности“ на ГКПП „Дунав мост“ и ЖП гара;
 • здравният медиатор извърши патронаж в кварталите „Чародейка“, „Родина“ и „Средна кула“, като 18 домакинства са информирани за отпадането от 1 април на всички такси за детските градини и ясли на територията на община Русе, както и че до 10 април е срокът за подаване на заявления за прием в детска градина;
 • здравният медиатор взе участие в онлайн обучение на тема: „Трафик на хора в България и в чужбина на български граждани“, организирано от Фондация „А21“. Разпространени са информационни брошури, предоставени от Фондация „А21“ на руски и на украински език на ГКПП „Дунав мост“ и на Централна ЖП гара;
 • проведени бяха работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с организацията на мероприятия през месеците април и май;
 • Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе, спазване на имунизационния календар и задължителната медицинска документация при записване на децата в детска ясла;извършена бе съвместна проверка с експерти от отдел „Образование“ в яслена група на детска градина по повод постъпила жалба от родител на дете;
 • обработени бяха проектите по ПМС 46 за формулярите за спорт за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2022 г.;
 • наградени бяха боксьорите на БК „Русе“ и БК „Локомотив“ Радослав Росенов и Николай Маринов за постигнатите от тях отлични резултати от европейското първенство по бокс през миналия месец;
 • наградени бяха отличените участници в конкурс, посветен на Световния ден на поезията – 21 март;
 • подготовка на програмите за събитията по случай великденските празници;
 • подготовка на програмата за Празника на Русе – 6 май.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, която е в процес на връчване на заинтересованите лица;
 • служителите на отдел “Строителен контрол” са извършили 10 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;
 • издадени са 13 разрешения за строеж.