Конкурс за проекти за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания

0
107
проекти за изграждане на достъпна

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти и варира между 12 000 и 50 000 лв. По-конкретно за Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект той е до 12 000 лв., за Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект може да достигне до 15 000 лв., а за Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Конкурсната документация може да бъде намерена в Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда.

Проектните предложения, ведно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на  Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:

  1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106:

– на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

– на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 ч. на 06.08.2019 г.

  1. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса: – на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

– на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

  1. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_dostap@mlsp.government.bg.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.08.2019 г.

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Съдействие при кандидатстване можете да бъде получено на следните телефонни номера: 02/931 80 95 и 02/832 90 73.

Консултации по Методиката за кандидатстване се предоставят всеки петък в регионалния офис на АХУ във Велико Търново на адрес пл. „Център” №2, вх.1, ет. 1, в рамките на приемния ден на регионалния представител на Агенцията за Северен централен Район Димитър Ников. Контакт с него може да бъде осъществен на тел.: 062/62 03 97 или на 0882 82 67 17.