Липса на квалифицирана работна ръка мъчи производителите на текстил, облекло и кожи

0
607
Липсата на квалифицирана работна ръка

Липсата на квалифицирана работна ръка е най-сериозния проблем пред производителите на текстил, облекло и кожи. Това стана ясно по време на конференцията на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи, която се провежда в Русе. Целта е да се акцентира върху състоянието, възможностите, проблемите и перспективите пред развитието на бранша. В конференцията взеха участие над 100 представители на бизнеса, ръководители и представители н а държавни институции и др.

Налице е  и преструктуриране на доставките на трикотажни облекла по основни пазари, като Германия трайно е водеща дестинация за сметка на Гърция, която през предходната година е изместена от Италия, стана ясно по време на дебатите.

От социална гледна точка беше посочено, че производството на текстил, облекло и кожи осигурява работни места във всички региони на страната, като най-големите работодатели се намират предимно в Русе, Благоевград, Враца, Плевен, Сливен, Кърджали и Смолян.

Не на последно място бяха обсъдени перспективите и предизвикателствата пред разглеждания бизнес. Акцент беше поставен, че работата на ишлеме не може да е трайно решение и затова е необходимо да бъдат обмислени възможности за преминаване към готов продукт, което се явява удачен вариант на междинен етап, както и предлагането на по-широк обхват от услуги.

Възможностите за коопериране, в т.ч. в клъстерни взаимовръзки, във веригата на доставки от закупуване на суровини, аксесоари, през създаване на продукт, производство, транспорт до възложител и реализация до краен клиент, както и залагането на дигиталните компетенции и езиковата подготовка бяха също дискутирани.

Очаква се и все по-сериозно задълбочаване на взаимоотношенията между бизнеса и образователните институции.