Набират кандидати за професионално обучение в Германия

0
3364
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Кампанията е по програма на правителство “The job of my life” (”Работата на моя живот”). Конкретните оферти за български кандидати за учебната 2014 година са за над 220 работни места, групирани в 17 проекта в различни германски провинции. Специалностите са в браншовете туризъм; строителство; хранително-вкусова промишленост; механика/електроника/материали; логистика; администрация.

Програмата има за цел да подпомогне включването на младежи от страни-членки на ЕС в професионално обучение в Германия, като предвижда редица финансови стимули, които ще облекчат подготовката и протичането на обучението. Финансово ще се подпомагат младежи от 18 до 35 години, завършили средното си образование, които желаят да се включат в държавно признато професионално обучение в Германия. Владеенето на немски език не е задължително условие, но дава предимство. Насърчителните мерки по тази програма са насочени към преодоляване на езиковата бариера и предвидимите трудности, които възникват в процеса на професионалното обучение в Германия.

Отговарящите на условията кандидати следва да изпратят по електронна поща: заявление за участие в програмата на немски език; автобиграфия по образец-Europass на немски/английски език; копие на дипломата за завършено средно образование, преведена на немски език; сертификат за владеене на немски език (ако е наличен).

Крайната дата за кандидатстване по програмата е 27 януари т.г. Адресите, на които могат да се изпращат необходимите документи са: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Съгласно получения график в Русе интервютата на представители на германските служби за заетост с кандидатите ще бъдат на 6 февруари 2014 г. Онези, които отговарят на изискванията, ще бъдат уведомени за точния час и място на провеждане на интервюто.

         Официална информация кандидатите за професионално обучение в Германия могат да получат в интернет: http://eures.bg/news.asp?id=8&nid=155&page=1; http://www.thejobofmylife.de/en/

         Допълнителна информация по програмата: в ДРСЗ-Русе, Елена Богданова, главен експерт и EURES съветник ([email protected]), както и в дирекциите „Бюро по труда”.