Набират съдебни заседатели за Районен съд – Русе

0
ЧСИ

Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 и 3 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател, следва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да е дееспособен български гражданин;
 2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 4. Да има завършено най-малко средно образование;
 5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страда от психически заболявания.
 7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
 8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Русе:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие;
 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

С оглед служебното извършване на необходимите по закон справки, при подаване на документите е необходимо кандидатите да предоставят информация относно трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на родителите си.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. и от 13.30ч. до 17.00 ч., в срок до  05.08.2024 г., в град Русе,  пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на Oбщинския съвет.

Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 271/30.05.2024 г., на 03.09.2024 г. от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Oбщинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия може да получите от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /Комисията/. За целта следва да подадете заявление по образец до Комисията на адрес: София, 1000,  ул. Врабча № 1. Заявлението може да бъде подадено и на електронната поща на Комисията  –   info@comdos.bg, но следва да бъде саморъчно подписано и сканирано.

 

Образецът на заявление може да бъде изтеглено от тук:  https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/blanki (Приложение 2 – проверка за принадлежност)

Повече информация за процедурата ще намерите тук:

https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya

С правилата за определяне на съдебни заседатели подробно може да се запознаете тук / https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660/.

Примерен образец на заявление може да свалите тук.

ЗаявлениеИзтегляне

Примерен образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ може да свалите тук.

Изтегляне

 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук