Най-важното за изпитите след 7 клас

0

Националното външно оценяване (НВО) за 7 клас ще се проведе от 9 часа на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика, обяви министерството на образованието. Нито едно училище не е предвидило изпитът по чужд език да е балообразуващ, затова той няма да се провежда.

Изпитите служат като вход за кандидатстване в гимназиите в страната, а от тях заради извънредната ситуация с коронавируса и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища заради наложилото се дистанционно обучение отпада част от материала.

По български език и литература няма да бъдат включени въпроси за сложно съставно изречение, сложно смесено изречение, както и творбите „Бай Ганьо пътува“ на Алеко Константинов, „По жицата“ на Йордан Йовков, „Неразделни“ на Пенчо Славейков, „Заточеници“ на Пейо Яворов и „По жътва“ Елин Пелин. Те ще се изучават, но няма да са включени в изпита.

По математика няма да се включват задачи за неравенства и успоредници.

За да бъдат допуснати, седмокласниците трябва да носят документ за самоличност (бележник или лична карта) и служебна бележка – на хартия или на мобилния телефон, която е издадена от училището, в което учат, и е генериран входящ номер. Изискването е да носят химикалка, която пише в черен цвят (информацията е коригирана в 15.30 часа, първоначално беше обявено, че изискването е да е химикалка със син цвят – бел. ред.), по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено видеонаблюдение. Отстоянието между децата трябва да е поне 1.5 метра, затова те ще са в повече на брой стаи, във всяка ще има по 10 деца и по един квестор.

Учениците трябва да носят маски или шлемове, и ръкавици по желание. На влизане в сградата ще им бъде премерена температурата. Ще се избягват струпванията на родители и ученици, ще бъдат отворени повече от един вход, ще има строги мерки за дезинфекция.

За седмокласниците, които в момента на изпита са под карантина заради контакт със заболели, ще се осигури възможност за провеждане на изпита след изтичането й.

Учениците трябва да бъдат в училищата най-късно в 8.30 ч. и да са заели местата си не по-късно от 8.45 ч., като преди това предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключени мобилните си телефони.

Изпитите няма да бъдат разделени на модули, продължителността им ще е 150 минути. За децата със специални образователни потребности ще бъдат дадени допълнителни 80 минути.

Нивото на компетентностите на седмокласниците по български език и литература се проверява чрез тест с общо 26 задачи (18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за създаване на текст).

По математика седмокласниците ще правят тест с общо 23 задачи:. 18 от тя са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача.

При изпитите се позволява на учениците да откъсват листове с надпис „чернова“ от изпитния комплект. При предаването на изпитната работа обаче те трябва да се поставят в индивидуалния плик на ученика. Изнесена писмена работа от сградата на училището се анулира и не се оценява.

Максималният брой точки от тестовете е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Проверката на резултатите от изпитите става с входящ номер и идентификационен код на http://priem.mon.bg, като МОН ще обяви допълнително докога се очаква да бъдат обявени те. Допълнително ще бъдат обявен и срокът за подаване на документи за участие в класирането за прием в гимназиите. Учебната година за седмокласниците приключва на 30 юни.