НАП ще отписва служебно всички задължения с изтекла давност

0
30
НАП оспорва акта

Това се прави за пръв път, като се очаква сумата да е впечатляваща. Отписването на изтекли по давност публични дългове досега бе възможно само след изрично заявление. Това е една от ключовите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влезе в сила от тази година. Въвеждат се все пак и някои правила за облекчаване на бремето върху данъкоплатците.

Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени. И в НАП, и в общините има дълги списъци на длъжници с изтекли по давност задължения, които не са отписани. В същото време проблемът за давността излезе остро на дневен ред при въвеждането на единната сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки. Впоследствие тя бе разделена след решение на Конституционния съд на принципа за покриване на най-старото по дата задължение. При него могат да се платят и задължения с изтекла давност, ако не са били изрично отписани. От 2016 г. на принципа покриване на най-старото по дата задължение ще се събират и задълженията за местни данъци и такси, тоест проблемът с давността стои и за тях.