Няма опасност от преливане на язовирите в Русенско

0

Всички язовири в Русенско са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Това показват проверките на сформираната за целта междуведомствена комисия с председател областния управител Драгомир Драганов. Специално внимание по време на проверките е било обърнато на техническото състояние на елементите, формиращи рисковия фактор /стена, преливник, основен изпускател/. Показателите от извършените замервания на пиезометричните кладенци за следене на депресионната крива, геодезичните замервания и количеството на дренажен отток  при действащите язовири на територията на областта са в нормата. Не са установени хоризонтални и вертикални деформации по сухия и мокрия откос на язовирните стени. По отношение на аварийното планиране е установено, че обектите разполагат с обособени аварийни складове, оборудвани съгласно изискванията. Също така  имат изготвени актуални аварийни планове за действие при опасност.

Превантивно комисията провери състоянието и на три напълно празни язовира – в Каран Върбовка, Образцов чифлик и Борово. При огледа на място е констатирано, че и на двата язовира /в Каран Върбовка и Образцов чифлик/ основният изпускател е оставен напълно отворен с цел отвеждане на постъпилите водни количества. Предприети са и дейности по отстраняване на проблема с изпускателя на язовир „Борово“, като преливникът на съоръжението е продълбочен. Така излиза, че три от общо четиринайсетте водоема са напълно източени и не работят.

Изразено в проценти количеството на водата в трите най-големи язовира на територията на областта е както следва: яз. „Баниска“ 20%, яз. „Бойка“ 14% и яз. „Николово“ 80% от общия им полезен обем. Всички останали язовири поддържат около или малко над средното ниво количество на водата.

Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук