ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

0
30
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване и

допълнително задължително пенсионно осигуряване:

 

До 25 май:

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху неначислени през месец Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Април 2016 г.

 

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Април 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец Март 2016 г.

 

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Април 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец Март 2016 г.

 

 • за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Април 2016 г.

 

 • за лицата, които през месец Април 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 

 • за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Април 2016 г.

 

 • за трудоустроените лица, на които през месец Април 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 

 • за лицата, на които през месец Април 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 

 • за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Април 2016 г.

 

 • за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Април 2016 г .

 

 • за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Април 2016 г.

 

 • , за положения труд през месец Април 2016 г.

 

 • за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Април 2016 г.

 

 

 • за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за Април 2016 г.
 • за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Април 2016 г.:

 

 • за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Април 2016 г.

 

Подаване на декларации по реда на

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,

българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 

До 31 май:

 

 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 01 Юни 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 

 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 01 Юни 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 

 • Подаване на декларация от лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, в която писмено заявяват желанието си за осигуряване пред съответния държавен орган и посочват датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати (§ 6 от ПЗР на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

 

 

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

 

До 25 май:

 

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху върху неначислени през месец Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Април 2016 г.

 

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Април 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец Март 2016 г.

 

 • за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряваневърху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Април 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец Март 2016 г.

 

 • за лицата в неплатен отпуск през месец Април 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

 • за лицата, които през месец Април 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на       чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на      чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

 

 • за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Април 2016 г.

 

 • за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Април 2016 г.

 

 • за лицата, които през месец Април 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 

 • за положения труд през месец Април 2016 г.

 

 • за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Април 2016 г.

 

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 

До 10 май:

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Април 2016 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

 

До 25 май:

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2016 г.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Април 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Март 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 Април 2016 г.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Март 2016 г., които са начислени или изплатени през месец Април 2016 г.

 

 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Април 2016 г.

 

 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 Март 2016 г. и месец Април 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 

 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Април 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Април 2016 г.

 

 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Април 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 

 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Април 2016 г. задължителни осигурителни вноски.

 

 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Април 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.