ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

0
1470
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване и

допълнително задължително пенсионно осигуряване:

 

До 25 ноември:

 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2014 г.

 

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Октомври 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Септември 2014 г.

 

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Октомври 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Септември 2014 г.

 

за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Октомври 2014 г.

 

 за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 

 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Октомври 2014 г.

 

за трудоустроените лица, на които през месец Октомври 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 

за лицата, на които през месец Октомври 2014 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 

 

 

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Октомври 2014 г.

 

за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Октомври 2014 г .

 

 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Октомври 2014 г.

 

за морските лица, за положения труд през месец Октомври 2014 г.

 

за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Октомври 2014 г.

 

за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Октомври 2014 г.:

– лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

– лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

 

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Октомври 2014 г.

 

 

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

До 25 ноември:

 

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2014 г.

 

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Октомври 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец Септември 2014 г.

 

за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Октомври 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец Септември 2014 г.

 

за лицата в неплатен отпуск през месец Октомври 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на           чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

 

за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Октомври 2014 г.

 

за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Октомври 2014 г.

 

за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 

за морските лица за положения труд през месец Октомври 2014 г.

 

за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Октомври 2014 г.

 

 

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

До 10 ноември

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

 

До 25 ноември

 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Октомври 2014 г.

 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Октомври 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Октомври 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Септември 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 Октомври 2014 г.

 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Септември 2014 г., които са начислени или изплатени през месец Октомври 2014 г.

 

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Октомври 2014 г.

 

Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 Септември 2014 г. и месец Октомври 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Октомври 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Октомври 2014 г.

 

Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Октомври 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Октомври 2014 г. задължителни осигурителни вноски.

 

 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Октомври 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.