ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР  ЗА   АВГУСТ   2022 г.

0

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване

и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

 

До 25 август:

 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2022 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2022 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли            2022 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

 

–  за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2022 г.

 

 за лицата, които през месец юли 2022 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 

 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2022 г.

 

–  за трудоустроените лица, на които през месец юли 2022 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 

–  за лицата, на които през месец юли 2022 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2022 г.

 

–  за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2022 г .

 

 за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2022 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

 

–  за морските лица, за положения труд през месец юли 2022 г.

 

–  за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2022 г.

 

 за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юли 2022 г.

 

 за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2022 г.

 

–  за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2022 г.

 

Подаване на декларации по реда

на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 

До 31 август:

 

 Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец август 2022 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 

 Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец август 2022 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 

 Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец август 2022 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

 

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:

 

До 25 август:

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2022 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2022 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2022 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2022 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

 

–  за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2022 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

–  за лицата, които през месец юли 2022 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

 

–  за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец юли 2022 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

 

–  за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2022 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

 

–  за лицата, които през месец юли 2022 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 

–  за морските лица за положения труд през месец юли 2022 г.

 

–  за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2022 г.

 

По Наредба № Н-13 от 17 декември 2019  г.

 

До 20 август – почивен ден.

/ първи работен ден  22 август 2022 г. /

 

–  Подаване на декларация образец №3  с данните за месец юли 2022 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

 

До 25 август :

 

–  Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2022 г.

 

–  Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2022 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 

–  Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2022 г., които са  начислени или изплатени след 25 юли 2022 г.

 

–  Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди месец юни 2022 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2022 г.

 

–  Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2022 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

–  Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2022 г.

 

–  Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 юни 2022 г. и месец юли 2022 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 

–  Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2022 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 

–  Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2022 г.

 

–  Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юли 2022 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 

–  Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2022 г. задължителни осигурителни вноски.

 

–  Подаване на Декларация образец №7  от лицата, за които през месец юли 2022 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук