Пострадалите от бурята русенци могат да кандидатстват за обезщетение

0

Гражданите на Община Русе, чиито жилища бяха поразени от бурята тип „мега клетка“ на 6 юни и имат нужда от основен ремонт, могат да получат възстановителна помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Това съобщиха от общинската администрация. От там уточняват, че исканията за възстановителна помощ се подават по образец /Приложение 5 на Правилника/ в срок до 10 юли до кмета на Община Русе в Информационния център на пл. „Свобода“ №6.

За да бъде получена помощта, следва да са налице следните условия:

– увреденият от бедствие имот да е жилище;

– жилището да е собственост на физическо лице или лицето да имат учредено вещно право на ползване на това жилище;

– жилището да е законно построено и единствено;

– да има необходимост от основен ремонт (съгласно т. 42 на § 5 от ДР на ЗУТ „Основен ремонт“ на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация).

Помощта се предоставя за извършване на строително-монтажни работи и/или частична замяна на конструктивни елементи или за премахване на жилищни сгради, станали опасни за здравето и живота на гражданите и за които е издадена заповед на кмета.

Тя се определя в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия на лицата по чл. 26, ал. 2 от Правилника, и не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.

След подаване на Приложение № 5 до кмета на общината ще се извърши оглед на място и ще бъдат издадени заповеди с предписания. Едва след влизането им в сила кметът на общината ще може да внесе искане в Междуведомствената комисия за предоставяне на възстановителна помощ за лицата, подали приложението.

Възстановителната помощ се отпуска от държавния бюджет по решение на Междуведомствената комисия към МС чрез общините.

Средствата ще бъдат изплащани на лицата след като гражданите представят документи за плащане на:

а) инвестиционните проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за устройство на територията;

б) извършените строителни работи по актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.).

Правилникът на междуведомствената комисия включва и регламент за обезпечаване на имуществени вреди в  обекти или чрез вещи – държавна или общинска собственост. Съгласно него физическите и юридическите лица трябва в 14-дневен срок от събитието, т.е до 20.06., да уведомят в свободен текст кмета на общината за настъпилите увреждания. На увреденото имущество ще бъде направен оглед от назначена от кмета комисия, която включва представител на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР и един експерт-оценител.

Община Русе припомня, че нито в Закона за защита при бедствия, нито в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се предвижда възможност за предоставяне на възстановителна помощ на физически или юридически лица за възстановяване на щети по превозни средства. Обезщетение в тези случаи би могло да се търси от застрахователя, който е застраховал пътното превозно средство. Такава възможност при направена застраховка има и за други щети по застраховано имущество, възникнали от природното бедствие на 6 юни.

 

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 4

 

(Ново – ДВ, бр. 75 от 2012 г., предишно приложение № 5 към чл. 31а, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., предишно приложение № 5 към чл. 26, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

 

                                ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА …………………………………………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………….,

(имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ …………………………………………………………………………………………………………………………

Постоянен адрес: гр. (с.) …………………………………………………………………………………………………..,

община …………………………………….., област ………………………………………………………………………..,

ж.к. ……………………………, бул./ул. ……………………………………………………………… № …………………,

бл. ……….., вх. ………., ет…….., ап….., тел.:………………………………………., e-mail: ……………………….

Лична карта № ……………………..,

издадена на …………………., от МВР – …………………………………………………………………………………

Декларирам, че съм собственик/съсобственик на жилището/ползвател с учредено право на ползване върху жилището, намиращо се на адрес:

гр.(с.) ……………………………………………, община …………………………………………………………………..,

ж.к. ………………………………………………., бул./ул. ……………………………………………. № ……………….,

бл. ………………, вх. …………………, ет. ……………., ап. ……….,

което е единствено и законно построено.

Имена по документ за самоличност на собствениците по чл. 26, ал. 3 ЕГН/ЛНЧ Съсобственик на идеални части
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

Таблицата се попълва само в случаите на чл. 26, ал. 3.

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на възстановителна помощ по Закона за защита при бедствия.

Забележки:

1. Декларацията се попълва собственоръчно от лицето по чл. 26, ал. 2.

2. При съсобственост в декларацията се вписват всички лица по чл. 26, ал. 2 със съответната идеална част от жилището, която притежават.

 

Дата: ………………………. г.

Гр. (с.)

Декларатор: ………………………

(подпис)

 

 

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук