Продължава кандидатстването за подмяна на отоплителни уреди по програма „LIFE“

0

В ход е третият етап от Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Сроковете, в които може да се кандидатства, са следните:

 

За подадените формуляри за кандидатстване в периода Крайна дата за обявяване на класирането
02.05.2023 г. – 31.07.2023 г. 31.08.2023 г.
01.08.2023 г. – 31.10.2023 г. 30.11.2023 г.
01.11.2023 г. – 31.01.2024 г. 28.02.2024 г.
01.02.2024 г. – 30.04.2024 г. 31.05.2024 г.

 

Безвъзмездно по Схемата ще се финансират:

 • допустимото отоплително оборудване;
 • монтажът на новото отоплително оборудване в жилищата на домакинствата;
 • обучението на домакинствата за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;
 • профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред/и;
 • гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

 

Критериите за кандидатстване по проекта са следните:

 • Да е собственик/съсобственик на жилище, за отоплението на което се използва отоплителен/и уред/и на дърва и/или въглища. Жилището да се намира на адрес, попадащ в следния териториален обхват: Територията на град Русе, включително кварталите Средна Кула, Долапите, ДЗС, Образцов чифлик и вилни зони около града.
 • Да осигури съгласие от съсобственик/съсобственици на жилището, в което ще се сменя старото отоплителното оборудване с ново отоплително оборудване, в случай че кандидатът, който подава документите за кандидатстване, притежава по-малко от 51% от идеалните части на имота (това изискване се прилага, ако има такъв съсобственик/съсобственици). Съгласието се осигурява чрез подписване на декларация по образец от съсобственик/съсобственици, които заедно с кандидата притежават най-малко 51% от идеалните части на жилището.
 • Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.
 • Във Формуляра за кандидатстване кандидатът да е заявил желание за безвъзмездно получаване на точно определено допустимо ново отоплително оборудване от посочените видове отоплително оборудване в настоящата покана за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Не се допуска кандидатът да заяви за получаване друг вид отоплително оборудване и повече на брой отоплително оборудване, освен посоченото в настоящата покана-Раздел 5 „Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства“. Всеки кандидат има право да посочи един вид отоплително оборудване на пелети и един вид отоплително оборудване на природен газ, като в този случай във Формуляра за кандидатстване посочва кое е първото и кое е второто му предпочитание.
 • Да е запознат и да декларира съгласие със съдържанието на проекта на договор с общината, който кандидатът следва да подпише впоследствие за доставката, монтажа и гаранционно обслужване на новите отоплителни уреди, в т. ч. съгласие за безвъзмездно предаване на старите отоплителните уреди на дърва и/или въглища на общината с цел тяхното последващо рециклиране. Към настоящата покана в Приложение №4 са публикувани три типови договора – за доставка и монтаж на топловъздушна камина на пелети; за доставка и монтаж на камина на водна риза на пелети/котел на пелети; за доставка и монтаж на отоплително оборудване на природен газ.
 • Да е съгласен доброволно да предостави своите лични данни за използване за целите на кандидатстването във връзка с изискванията на законодателството за защита на личните данни. В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), считано от 25 май 2018 г., в такива случаи се подписва Уведомление за поверителност. Уведомление за поверителност се подписва и от съсобственик/ци на имота, в който се доставя новото отоплително оборудване, в случаите посочени в настоящата покана.
 • Да не е използвал безвъзмездно финансиране от национални или общински програми, или програми на ЕС или други програми за закупуване или предоставяне на отоплителни уреди.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред/и.
 • Да е подал за участие в Проекта правилно попълнен Формуляр за кандидатстване (по образец) с приложени към него документи и декларации.
 • Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ, да има технически достъп за доставка на природен газ от лицензирано газоразпределително дружество чрез централна газоразпределителна мрежа.
 • Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ за жилища, които са извън пряк достъп до централна газоразпределителната мрежа, да има техническа възможност за доставка на природен газ за отопление от лицензирано дружество.
 • Само за кандидати, на които имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път, трябва да има Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

 

Документи за участие в основната фаза на проекта може да намерите на следния линк: https://obshtinaruse.bg/integriran-proekt-balgarskite-obshtini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-atmosfernia-vazduh или да Ви бъдат предоставени в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“№ 6.

Подбор за подходящият уред който да бъде подменен за всяко домакинство, може да бъде направен чрез калкулатор на посоченият линк: http://asp.moderal.org/lifeip/OnlineCalc2.aspx .

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа  в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

За допълнителна информация – Местен информационен център на проекта на тел. 082 506 792.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук