Проучват доходите и условията на живот

0
доходите и условията на живот

Анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017“ ще проведе Националния статистически институт.

Целта на изследването, което ще се проведе в периода март – май 2017 г., е да предостави своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите и социалното включване. То ще се проведе паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум.

Обект на изследването ще бъдат основните демографски и др. характеристики на домакинството и неговите членове; монетарните и немонетарните показатели за жизненото равнище и социалното разслоение на населението; икономическата активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години; социалните услуги и програми и участието на домакинството или негови членове в тях.

Избраните домакинства за област Русе ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от състава на отдел „Статистически изследвания – Русе“ за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинствата и Индивидуален въпросник.

Домакинствата от областта са включени в извадката чрез изготвянето на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Освен областния център гр. Русе ще бъдат посетени и анкетирани домакинства от следните населени места: Баниска, Батишница, Божичен, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Караманово, Малко Враново, Мартен, Мечка, Николово, Сваленик, Сливо поле, Смирненски, Тетово, Червена вода, Чилнов, Широково и Щръклево.

Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Север с вписани две имена на анкетьорите и тяхната длъжност в състава на отдел „Статистически изследвания – Русе“.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили