РИОСВ не установи замърсяване във водите на Русенски лом

0
Снимка: Архив

Водите в река Русенски Лом са в добро състояние. Това са показали резултатите от  двете  пробонабирания, взети през юни при съвместна проверка на  Регионална лаборатория – Русе, РИОСВ-Русе, БДДР и „ВиК“. Проверката е била извършена по сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом.

Първите проби са отпадъчни води, взети от точката на заустване, регламентирана в разрешителния документ на дружеството „ВиК“ ООД-Русе, експлоатиращо колектора в Западна промишлена зона. При анализа са отчетени минимални превишения по следените показатели, които не могат да повлияят на качеството на водите на реката.

Вторите проби (повърхностно течащи води) са взети от две точки на река Русенски Лом –  преди и след заустването на колектора. Според становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества водното тяло е в добро химично състояние.