Русия произведе първата партида от ваксината срещу COVID-19

0
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 6, 2020: Ampoules contain a vaccine for COVID-19 developed by Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology under the Russian Healthcare Ministry. A two-component adenoviral vector-based vaccine, Gam-COVID-Vak will be available to public on January 1, 2021. Russian Direct Investment Fund and Gamaleya Research Center/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âàêöèíà äëÿ ïðîôèëàêòèêè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19, ðàçðàáîòàííàÿ Íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì ýïèäåìèîëîãèè è ìèêðîáèîëîãèè èìåíè àêàäåìèêà Í.Ô. Ãàìàëåè Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Ãàì-ÊÎÂÈÄ-Âàê - âåêòîðíàÿ äâóõêîìïîíåíòíàÿ âàêöèíà íà îñíîâå àäåíîâèðóñà ÷åëîâåêà.  ãðàæäàíñêèé îáîðîò ïðåïàðàò ïîñòóïèò 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. ÐÔÏÈ è Öåíòð èìåíè Ãàìàëåè/ÒÀÑÑ ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

В Русия е произведена първата партида от ваксината срещу новия коронавирус, съобщи пресслужбата на руското министерство на здравеопазването, цитирана от ТАСС.

На 11 август Русия първа в света регистрира коронавирусна ваксина. Тя бе наречена „Спутник В.“ Препаратът е разработен от Националния изследователски център по епидемиология и микробиология „Н. Ф. Гамалея“ към Министерството на здравеопазването на Руската федерация и е преминал клинични изпитвания през юни и юли. Основава се на вече известна платформа, на която са създадени редица ваксини. Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, съобщи че Русия вече е получила заявки от 20 държави за доставката на 1 милиард дози ваксина

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили