Съдия Диан Василев оглави Административния съд в Русе

0
94
Съдия Диан Василев

Съдия Диан Василев, новият административен ръководител – председател на Административен съд – Русе, встъпи днес в длъжност.

Той е избран с Решение по Протокол № 14 на Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс в началото на април. Съгласно чл.194 б, ал. 4 от Закона за съдебната власт той встъпи в длъжност на 18 април 2017 г.

Съдия Диан Василев има над 15 години общ юридически стаж, от които 10 г. в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища през 2007 г., след конкурс, той заема длъжността „съдия“ в Административен съд – Разград, а през 2014 г. – в Административен съд – Русе.

Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Василев поставя акцент върху  утвърждаване на постигнатото и продължаване на добрите практики в дейността и организацията на работа на съда; бързина и качество на правораздаването в разумен баланс; последователност и предвидимост на съдебната практика. Като приоритет в управлението на съда новият председател определя и развитието и интегрирането на кадровия потенциал за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; партньорството с медиите и достъпът до информация за дейността на съда.