Търсят се съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе

0
Стартира процедура

Продължава набирането на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.

Желаещите могат да кандидатстват по процедурата до 11 август 2023 г. в град Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 3, стая 304, всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа.

Всяко от заинтересованите лица е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, а именно:

–          Да  е дееспособен български гражданин;

–          Да е на възраст от 21 до 68 години;

–          Да има настоящ адрес в община Русе, която попада в рамките на съдебния район;

–          Да има завършено най-малко средно образование;

–          Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

–          Да не страда от психически заболявания;

–          Да не е съдебен заседател в друг съд;

–          Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

–          Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

–          Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела в първа инстанция. Като съдебен заседател се взима участие, когато делото е за престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 г. лишаване от свобода. Тогава съставът на съда включва един съдия и двама съдебни заседатели. Когато за престъплението е предвидено наказание не по-малко от 15 г. лишаване от свобода или друго по – тежко наказание, изискването е за  двама съдии и трима съдебни заседатели. За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели. Съдебният състав събира предоставените от страните доказателства, като преценява допустимостта и относителността им към спора. След приключване на делото, съдът постановява решение или присъда, съобразено и гласа на съдебните заседатели. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения  със съдиите, като изказванията и гласуванията им са преди тях.

Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Русе:

–          Подробна автобиография, подписана от кандидата;

–          Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

–          Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

–          Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

–          Мотивационно писмо;

–          Писмено съгласие;

–          Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

–          Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет.

Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 1440/13.07.2023 г., на 07 септември 2023 г., от 9 часа, в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук