Увеличават се делата по протести на прокуратурата срещу наредби на общинските съвети

0
35
кмет в с. Кацелово

Увеличават се делата в Административния съд в Русе по протести на Русенската окръжна прокуратура, съобщиха от съда.

Общият брой на образуваните дела е 29, като 21 от тях са приключили, а осем са висящи към 1 януари 2018 година.

Предмет на протестите са разпоредби от наредби на общинските съвети във всички общини от Русенския съдебен район. Най-много са делата по протести срещу наредби на общинските съвети в Иваново (6 броя), Ветово (5 броя) и Сливо поле (5 броя), следвани от Ценово (4 броя), Русе (3 броя), Две могили (3 броя), Бяла (2 броя) и Борово (1 брой).

През годината най-много са образуваните дела срещу наредби за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги – 14 броя. Шест са делата срещу наредби за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, а три протеста са срещу наредби за управление на пътната мрежа.

Три са и делата, образувани срещу наредби за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.

Данните показват, че от свършените през миналата година 21 дела по протести на прокуратурата седем са уважени изцяло от съда и оспорените разпоредби са отменени. Останалите 14 дела са прекратени, след като общинските съвети са съобразили постъпилите протести и са прегласували оспорените норми непосредствено след образуване на съдебните производства.