В НАП в Русе очакват около 4000 декларации

0
Остава седмица

 

Тези декларации се подават от самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда определен в закона.

Обичайно в офиса на НАП в Русе такава декларация подават около 4000 данъкоплатци, като този път последната дата за това е 1 август – понеделник, понеже 31 юли е почивен ден.  Досега това вече са направили   2 383 от тях, като изпратените  по интернет с  ПИК от НАП или с личен електронен подпис декларации са  1 666 бр.    

В декларацията (т. нар. образец 4001) се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето, придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения. Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за второто тримесечие т.е. за доходите, получени през месеците април, май и юни.

Декларацията се подава до 31 юли 2015 г.  ако сте:

– наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, като освен това трябва и да внесете дължимите авансови вноски също до 31 юли. Гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

–  самоосигуряващо се лице.

– земеделски производител, ако сте реализирали селскостопанска продукция или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността.

–  Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.

    Декларация се подава в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписана с електронен подпис или с ПИК от физически лица, регистрирали го по ЕГН.