Заплатите в Русенско със 161 лв. под средните за страната

0
43
Заплатите в Русенско

През второто тримесечие на 2016 г. средната заплата в региона е била 785 лева, срещу 946 лв. за страната. Това отрежда на областта 8-мо място по ниво на работната заплата.

Най-високо е заплащането в областите София – 1279 лв. и Стара Загора – 938 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин – 659 лева. В обществения сектор средната работна заплата за периода април – юни е 862 лв., а в частния сектор – 766 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи увеличение с 3.4%, а в частния нараства с 3.2%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 11.6% под средното равнище за страната, а тази в частния – с 18.2%.

В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 4.1%, докато за област Русе разликата достига 12.5%.

Отново с най-високи заплати са работещите в областта на енергетиката – 1202 лв., следва здравеопазването – 972 лв., и заетите в сферата на държавното управление – 913 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство” – 496 лв.

Спрямо периода януари – март 2016 г. само в 3 икономически дейности в област Русе средната месечна работна заплата бележи намаление, което е най-значително в сферата на енергетиката. В останалите икономически дейности нараства.

Сравнението на средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе със средното равнище за страната показва, че в икономически дейности „Селско, горско и рибно стопанство”, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и «Други дейности» средната работна заплата за областта надвишава регистрираната средна за страната.