1 086 лева средна месечна заплата в Русенско, с 227 лв. по-малко от средната за страната

0
577
Със 7 на сто

1 086 лева е достигнала средната месечна работна заплата на наетите лица в Русенско през четвъртото тримесечие на 2019 г., показват данните на Националния статистически институт. Спрямо третото тримесечие на 2019 г.  средната брутна заплата за тримесечието нараства с 58 лв., а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 134 лева. Средната месечна работна заплата за октомври е била 1 076 лв., за ноември  – 1 082 лв. и за декември – 1 101 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. Въпреки това обаче, размерът й под средното за страната, която е 1 313 лв. – с 227 лв. или 20.9%  по-висока от тази за област Русе.

В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври – декември 2019 г. е 1 259 лв., а в частния сектор – 1 041 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 131 лв. или 11.6%, а в частния нараства с 38 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 15.2%, а в частния – 13.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 648 лв., „Добивна промишленост” – 1 535 лв.  и „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 521 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 595 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Административни и спомагателни дейности”  – 645 лв.

С най-висока средна месечна заплата в страната е област София (столица) – 1 782 лв., следвана от област Враца с 1 273  лв. и област Варна – 1 236 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 842 лв. Видин – 852 лв. и Смолян – 913 лв.