71 години Русенски университет

0
56
В събота

С поднасяне на венец пред паметника на Ангел Кънчев днес, 12 ноември, академичната общност на Русенския университет ще отбележи 166 години от рождението на своя патрон и 71 години от създаването на висшето училище. Церемонията ще започне в 10:30 часа. Слово ще произнесе председателят на Общото събрание на университета и председател на Общински съвет – Русе чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

В Деня на университета бивши, настоящи и бъдещи студенти могат да разгледат експозицията „Летопис на растежа“, която показва стъпките, изминати от академичната общност от създаването на първото извънстолично висше техническо училище до превръщането му в Русенски университет. Годишнината беше отбелязана с редица прояви.

Седмицата преди рождената дата на висшето училище беше изпълнена с много и разнообразни прояви. Подредена бе изложба на издателската и публикационна продукция, на тържествена церемония бяха връчени дипломите на нови доктори, доценти, професори и доктори на науките. Тя включва над 260 заглавия на монографии, книги, статии в чуждестранна периодика, учебна литература, сборници на научни форуми, като силен акцент в нея са публикациите в списания, индексирани с импакт фактор. Седемдесет и пет учени в различни области на знанието получиха своите дипломи за успешно придобити научни степени и академични длъжности по време на церемония, посветена на Деня на Русенския университет. Сред събитията, посветени на годишнината на университета са включени спортни прояви – турнири по 8 вида спорт, няколко туристически инициативи, отворени врати на експозицията „Летопис на растежа“. В деня, в който се навършват 71 години от създаването на Русенския университет и 166 годни от рождението на неговия патрон Ангел Кънчев – 12 ноември, ще бъде поднесен венец. Тържеството ще започне в 10:30 часа.

Активното интегриране в европейската и международната университетска мрежа е един от приоритетите на русенската Алма Матер. Само в рамките на една година университетът беше домакин на няколко мащабни международни прояви за образователен и научен обмен. Членството в няколко организации – Дунавска конференция на ректорите, Вишеградска университетска асоциация,  Европейска университетска асоциация, Интеруниверитетски център – Дубровник и Асоциация на балканските университети, както и партньорствата с над 300 академични структури от 50 държави затвърждават позициите на Русенския университет на картата на академичните центрове.

Утвърдени във времето общи инициативи на Русенския университет с бизнеса, училищата, неправителствените организации и различните нива на администрацията, бяха представени от екип на висшето училище по време на международния форум HEInnovate в Брюксел, в който участваха над 150 представители на Европейската комисия, държавни институции, неправителствени организации, преподаватели, ректори на университети и др. Международната седмица по програма Еразъм, организирането на конференция по компютинг и предстоящото домакинство на международния форум Дунав-Меконг нареждат русенската Алма Матер сред уважаваните университети в Европа.

Традиционно в навечерието на Деня на университета се провежда и Годишната научна конференция. В нейното 55-то издание на тема „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“ бяха изнесени 430 доклада в 30 тематични направления, в които участваха представители на всички факултети в университета. Тази година една четвърт от докладите бяха представени от чуждестранни учени, а участниците провеждаха дискусии, както на живо в залите на университета, така и през интернет със свои колеги от отдалечени точки по света. Научната конференция на Русенския университет продължи във филиала в Разград, където на заседанията на двете секции бяха представени 51 доклада с актуална научна и производствена тематика в областта на химичните технологии и биотехнологиите.

Големите изследователски теми в областта на инженерните науки в Русенския университет трайно са насочени към новите материали; енергоспестяващите технологии и възобновяемите енергийни източници; интелигентните технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителни и земеделски продукти; екологията на транспорта и електромобилите, а изследователската работа на студентите намира своите реални измерения в призови класирания на международни състезания по роботика, компютърна математика, енергийно ефективни автомобили.

На 12 ноември се изпълват 71 години от създаването на Русенския университет – първото извънстолично техническо висше училище, години, които отразяват неизчерпаемата жизненост на академичната общност, свидетелство за нейната обществена мисия и значението й за българското образование. Дългият път от висше училище по селскостопанска техника, през утвърждаването като една от най-добрите политехники у нас, до заемането на стабилна позиция сред университетите в България и в Европа, доказва усърдието и стремежа на академичната общност да отговори на изискванията на времето.

Основан като висше училище, профилирано в селскостопанско инженерство, днес Русенският университет подготвя специалисти за най-търсените на съвременния пазар на труда сфери. Над 9 000 студенти придобиват висшата си квалификация в четири хуманитарни и четири инженерни факултета, във филиалите в Разград и Силистра, в Българо-румънския интеруниверситетски Европа-Център. След Аграрно-индустриалния, Машинно-технологичния, факултета по Електротехника, електроника и автоматика и Транспортния факултет, Русенският университет разви своите хуманитарни направления в Юридически факултет, факултет по Бизнес и мениджмънт, по Природни науки и образование и в най-новия – по Обществено здраве и здравни грижи. Днес студентите тук се обучават в 51 бакалавърски и над 80 магистърски специалности в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, като близо 500-те преподаватели гарантират с професионализъм, отговорност и всеотдайност европейското качество на образованието и научната продукция.

В навечерието на своята 71-ва годишнина академичната общност гледа към бъдещето и осъзнава, че очакванията към университетите се променят. Запазвайки ценностите и следвайки мисията си, Русенският университет също се променя. Като единствен държавен университет в областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, с амбицията да работи за кадровото осигуряване на областите по цялото българско течение на река Дунав, академичният състав си дава сметка, че образованието и квалификацията са задължителен компонент на успеха във всяка сфера на живота. Отговорността за осигуряването на висша квалификация на младите хора, налага съобразяване с регионалните потребности чрез гъвкави учебни планове и програми, взаимно признати дипломи с чуждестранни университети и др. Бизнесът по места очаква инициатива от висшите училища за съвместни научно-изследователски проекти. Русенската Алма Матер отговаря адекватно на тези изисквания чрез осъществяването на проекта „Студентски практики“. Студентите  в Русенския университет с интерес и желание участват в него. Това доказва не само, че оценяват полезността му за своята бъдеща реализация, но и ефективната му организация в университета.

 

Дигиталното поколение, което вече е в университета, изисква по-различен подход в преподаването. Освен отличната материална и информационна база, с която разполагат, преподавателите в Русенския университет се стремят да направят студентите активни участници – не просто слушатели, а хора с мнение, със сериозни комуникативни компетенции и организационни умения. В новото хилядолетие университетите, заедно с институциите и бизнеса, трябва да работят за трансфер на технологии – процесът, при който научните изследвания се появяват на пазара.

Русенският университет претендира да бъде модел на успешен университет от 21-и век. Неговите постижения ни дават самочувствие, но в същото време ни задължават да не спираме да градим и да се променяме, да сме на нивото на световната наука, да сме будители и вдъхновители за нашите студенти, да сме стожер и двигател за развитието на региона. Това е нашето призвание, което следваме с енергия и целеустременост, с отдаденост на науката и творчеството, с вдъхновение и обич към нашите студенти, с отговорност към обществото, региона и страната, заявява ректорът проф. Велизара Пенчева – първата жена, ръководител на русенската Алма Матер.