Административният съд потвърди отстраняването на кмета на Ветово от поста

0
386
Административния съд в Русе

Административен съд – Русе потвърди решението на ОИК – Ветово, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на общината д-р Мехмед Мехмед.

Делото бе образувано по жалба на Мехмед с мотивите, че процесното решение е неправилно, издадено при съществени процесуални нарушения и материална незаконосъобразност.

В хода на производството, съобразявайки посочените от жалбоподателя основания, изразените становища на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че оспореният административен акт е законосъобразен, постановен при доказани обстоятелства за неотстранена в срок несъвместимост на длъжността кмет с дейност като едноличен търговец.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация избраните за кметове лица не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Неизпълнението дори само на едно от изискванията на разпоредбата в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА (в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати избраното за кмет лице предприема необходимите действия по прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия) е достатъчно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдебният състав намира, че процесното решение е законосъобразно и отхвърли оспорването като неоснователно.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт можете да прочетете ТУК