ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА МАРТ 2014 г.

0
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

      По ЗКПО:

1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

                                                До 14-ти март:

    По ЗДДС:

  1. 1.     Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
  2. 2.     Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

 

   По ЗСВТС:

1.Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2014 г.

Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за февруари 2014 г.

 

                                              До 15-ти март:

    По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари

 

                                            До 20-ти март:

   По ЗСВТС:

1.Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

 

 

                                             До 25-ти март:

   По ЗДДФЛ:

1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец февруари са направени само частични плащания.

 

                                            До 31-ви март:

    По ЗКПО:

  1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г.
  2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 2013 г. от бюджетните предприятия. .
  3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 2013 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
  4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2013 г. от организаторите на хазартни игри..
    1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
   По  ЗДЗП:

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук