Документирано: С 20 % по-високи заплати за учителите от 1 януари 2019 г.

0
186
20 % по-високи заплати

С не по-малко от 20 % по-високи заплати ще получават педагогическите специалисти от 1 януари 2019 година.

Това предвижда подписаният Анекс към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование. Минималната основна работна заплата за директор на директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогически специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. Главен учител и главен възпитател ще получават не по-малко от 1005 лв.

От образователното ведомство уточняват, че са предвидени 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. 1 щатна бройка ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както до сега при над 400 ученици, а 2 щатни бройки – при над 800 ученици, до сега това се правеше при над 900 ученици в училище, допълват от МОН.