Еднократна финансова помощ за изпитващите затруднения

0

В създалата се обстановка покрай COVID – 19 много хора изпитват финансови затруднения предвид преустановяването на служебните им задължения. Днес социалният министър Деница Сачева припомни, че те могат да се възползват от еднократна помощ за лица и семейства в бедстващо положение.

В тази връзка ви предоставяме малко повече информация за това как може тази помощ да бъде получена.

Отпускането на еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) е възможност, предвидена от законодателя в случаите, когато са налице инцидентно възникнали жизненоважни потребности на лицата или семействата –  здравни, комунално-битови или от образователен характер.

Помощта може да се отпуска веднъж годишно след депозиране на заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицата. Еднократната помощ не може да надвишава петкратния размер на гарантирания минимален доход – 375 лв.

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

– чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;

– по пощата с обратна разписка;

– чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис.

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали, като за конкретната помощ е следния: http://asp.government.bg/uploaded/files/4775-zayavlenie-2

Процедурата за заявяване чрез електронен адрес: ao@asp.government.bg е следната:

– За да ползват лицата електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес, е необходимо да изтеглят електронната форма на заявлението от по-горе посочения линк и да попълнят заявлението.

– Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

– След получаване на заявлението от Агенция за социално подпомагане ще се получи информация за регистрационния номер на конкретното заявление.

– След обработване на заявлението лицето ще получи информация за резултата от заявената услуга.

Подробна информация за останалите административни услуги и алтернативните начини за заявяването им можете да намерите на адрес:

http://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/agentsiya-za-sotsialno-podpomagane-asp-razshiryava-nachinite-za-dostap-do-administrativnite-si-uslugi

Бъди свободен