Как законно да намалим размера на дължимите си данъци

0
432
НАП оспорва акта

До края на годината всеки данъкоплатец може да намали размера на дължимите си данъци чрез данъчните облекчения за дарения, напомнят от Националната агенция по приходите.

Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението.

До 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика. Данъчното облекчение е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Съгласно действащата редакция на чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност  с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

До 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или „Център за асистирана репродукция”.

Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

Дарението като правна сделка е уредено нормативно в чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите. То е договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя – да прехвърли свое имуществено право. Дарителският акт следва да се оформи с договор за дарение или документ с друго наименование, от съдържанието на който става ясно, че дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, а той, от своя страна, го приема. В него, освен това, следва да бъде отразено предназначението на дарението и неговата стойност. В случаите, при които то е направено с условие да бъде използвано за конкретна цел, това следва да бъде изрично посочено в договора/документа. В противен случай дареният го използва по свое желание и преценка. Доказателства, че дарението е прието, могат да бъдат: документи за банков превод за даряваната сума; разходни и приходни касови ордери на дарителя и дарения; приемо-предавателни протоколи; дарителски разписки и други.