Какво свърши общинската администрация в Русе от 27 юни до 1 юли 2022 г.? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, пл. „Д-р Мустаков“; пред кръстовища до СОУ „Христо Ботев“, по ул. „Иван Вазов“, на бул. „Скобелев“ с ул. „Ат. Буров“ и ул. „К. Димчев“, на ул. „Борисова“ с ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „К. Иречек“;
 • приключиха дейностите по изпълнението на основните пластове и започна полагането на нова асфалтова настилка на паркинга, обслужващ Общински пазар „Олимп“ и бл. „Гагарин“ в кв. „Здравец“;
 • отстранени бяха пропадания на настилки по ул. „Борисова“ и ул. „Орлово гнездо“;
 • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Коледница“, ул. „Неофит Рилски“, бул. „Потсдам“ и ул. „Котовск“;
 • възстановено бе неработещо улично осветление на места по бул. „България“, алеи „Възраждане“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Йосиф Цанков“ и ул. „Родопи“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на участъци в околоблоковите пространства до бл. „Шейново“ в кв. „Възраждане“, бл. „Петрохан“ в кв. „Родина 2“, бл. „70“ в кв. „Здравец“, бл. „Силистра“ в кв. „Здравец“ и бл. „Ангара“ в кв. „Цветница“;
 • на 29 юни на територията на гр. Русе бяха извършени обработки растителна защита срещу молци по храстовидните насаждения;
 • на 30 юни бяха извършени обработки растителна защита срещу кестенов молец на територията на гр. Русе;
 • на 1 юли бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на кв. „Средна Кула“, кв. „Допалите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
 • на 27 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Дондуков Корсаков“ – от ул. „Рила“ до ул. „Николай Здравков“, във връзка с водния цикъл;
 • подготвена и разпространена бе брошура с образователен, информационен и популяризиращ характер с акценти за безопасността на пътя, във връзка с 29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата. Тя е насочена както към водачите на МПС, така и към пешеходците, велосипедистите и водачите на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) за спазване на правилата за движение по улиците и пътищата, с цел намаляване до минимум на пътно-транспортния травматизъм.
 • извършена бе съвместна проверка с РИОСВ на 1 юли за нерегламентирано замърсяване в района на Хижа Приста;
 • извършени бяха проверки на обекти на ВиК и са съставени 6 констативни протокола с дадени задължителни предписания;
 • извършено е пръскане с препарат на сервитути по четвъртокласна пътна мрежа;
 • премахнати са сметища около хижа Приста и мотел „Рай“;
 • извършено е ръчно почистване по бул.“Цар Освободител“, ул. “Александровска“, Централна градска част, Младежки парк, бул „Трети март“, както и на подлези и спирки;
 • извършено е машинно миене по график;
 • извършено е косене около Чифлишкото езеро; ръчно и машинно косене по бул.“България“; уборка и косене на Дом „Басарбовски“; в с. о. „ДЗС“ е извършено косене с шредер;
 • премахнати бяха опасни клони с автовишка по сигнали от тел. 112;
 • извършени бяха ремонт на сондажна станция и на ел. система в стопански двор;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 12 кучета, извършена е кастрация на 5 кучета и 2 котки.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 

 • Община Русе подаде документи за кандидатстването към Министерството на образованието и науката по „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“ за 2022 г. Предстои да се извърши ремонт на съществуваща спортна площадка в СУПНЕ “Фридрих Шилер“. Общият бюджет на проектното предложение е на стойност 70 598,95 лв. с вкл. ДДС. Безвъзмездното финансиране по програмата е в размер на 64 998,95 лв. с вкл. ДДС и съфинансиране от страна на общината 5 600,00 лв.
 • продължава работата на общинската администрация по подготовка на документацията във връзка с проведения на 22 юни от  комисията за „Установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост“ жребий за закупуване на общинско жилище от подалите заявления граждани, картотекирани с еднакъв брой точки. Жребият беше проведен в присъствието на нотариус Георги Георгиев, като на предстоящото заседание на Общинския съвет през юли предстои да бъде взето решение за определяне на класираните чрез жребия кандидати за купувачи;
 • подготвени бяха 22 предложения до Общинския съвет, които предстои да бъдат разгледани на сесията на общинските съветници през предстоящия месец. Част от тях се отнасят до провеждането на тръжни процедури и разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост, а други касаят учредяването на ограничени вещни права;
 • всички разрешителни, издадени от Община Русе за ползване на паркоместа, са прекратени, считано от 1 юли, тъй като съгласно действащата нормативна уредба услугата вече ще бъде предоставяна от ОП „Комунални дейности“;
 • експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участват днес във фокус група по проект „ECO-CENT – Иновационни екосистеми с практики от кръговата икономика за предприемачи“. В него партньор е Българо-румънската търговско – промишлена палата, която ще събере добри практики в обучителен материал. Община Русе изпълнява проект по темата кръгова икономика, участва и в редица инициативи и ще представи набрания опит до този момент;

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • проведено бе обучение на персонала за проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Служителите в двата дневни центъра ще бъдат назначени от 1 юли;
 • стартира втората сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе. Приемът на документи по програмата ще е в периода 1 юли – 30 септември;
 • обявени бяха свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата, както и свободните места за прием в първи клас след приключилото трето класиране;
 • сключени бяха два договора за предоставяне на социални услуги с Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства и Защитено жилище за лица с психични разстройства;
 • подготвени и обобщени бяха писма за изискване на информация, във връзка с разработването на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе;
 • подготвени бяха предложения до Общинския съвет за приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г., за сключване на споразумение за сътрудничество с Национален младежки форум, за приемане на решение за издаване на заповед за промяна на адресите, в които се извършва обучението в ДГ „Радост“ и за спонсорство на Теодор Цветков;
 • проведена бе среща с директорите на детските ясли, на която се обсъди организацията на работа през летния период и обявяването на свободните места през месец август;
 • състоя се работна среща в Министерството на младежта и спорта, във връзка с кандидатстването по наредбата за финансиране на спортни обекти;
 • сключени бяха договори по Програма Спорт 2022;
 • извършена бе тематична проверка в Дом за пребиваване на лица с деменция „Приста“ за проследяване на санитарно – хигиенното състояние, храненето на потребителите, осигуряването на здравна грижа и воденето на задължителна документация съгласно нормативната уредба;
 • експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в „Базово обучение за прилагане на Системата за проследяване на случаи на дете в риск“;
 • проведена бе работна среща в Държавно – психиатричната болница – гр. Бяла, във връзка с извеждане на потребители и настаняването им в двата нови центъра за грижи – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе;
 • по повод отбелязването на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества Превантивно-информационният център към Общинския съвет по наркотични вещества – Русе организира редица събития, които се проведоха в рамките на три дни в периода 24 – 26 юни на територията на град Русе;
 • в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в страната в периода 17 – 30 юни здравните медиатори са оказали съдействие на специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе в кв. „Селеметя“ и в кв. „Тракция“ за извършване на безплатни скрининг манту тестове и проби на 40 лица. Разпространени са информационни материали;
 • здравният медиатор участва в работна среща в гр. София за обсъждане на механизми за насърчаване сътрудничеството между образователните, здравните и трудовите медиатори по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“;
 • извършена бе съвместна проверка по сигнал за лице в риск от експерти на Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Дирекция „Социално подпомагане“;
 • изготвени бяха две предложения до Общинския съвет за обсъждане и приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2020-2023 и Програма на Община Русе за достъпна среда 2022-2023;
 • по повод на Международния ден на река Дунав е създадена организация и са придружени 43 деца от етническите малцинства за посещение в Еко музей – аквариум;
 • организирано бе шествие на деца от русенски детски градини по случай 29 юни – Ден на река Дунав;
 • проведена бе празнична програма по повод  Деня на река Дунав на 29 юни;
 • продължава организацията на събитията в рамките на лятната програма „Сцена под звездите“. На 30 юни на сцената на Дунавския кей бе Проведен първият спектакъл на Държавен куклен театър – Русе и ВиЖна ИмПро Театър;
 • съставена бе окончателната  програма за участието на селектираните от Русенска област  състави и изпълнители в 12. Национален събор на народното творчество в Копривщица 2022 и изпратена на вниманието на областния управител;
 • продължава подготовката на програмата за 53. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2023 г. и бе осъществена среща по специфични програмни въпроси с артистичния съветник на фестивала Светлин Русев;
 • внесен бе за разглеждане на предстоящата през юли сесия на Общинския съвет програмен и финансов отчет за проведения през месец март 2022 г. 61. МФ „Мартенски музикални дни“.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

– започна изпълнението на текущ ремонт на тротоарните настилки по бул. „Неофит Бозвели“. По южния тротоар ще се изпълни двупосочна вело алея от асфалтобетон, ограничена от пешеходното движение посредством пътни ивици. Настилките за пешеходно движение ще бъдат изпълнени с тротоарни плочи. За постигане на достъпна среда ще се понижи нивото на бордюрите и ще се положат тактилни ивици в участъците за пресичане;

– продължава работата по изпълнението на строително – монтажните работи по въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4. Приключени са покривните и фасадните работи, като към момента се работи по вътрешните довършителни работи;

– продължава работата по изпълнението на строително – монтажните работи по въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №9;

обявена бе обществена поръчка за избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обект „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“ в кв. „Дружба 1“,  като изпълнението на същия следва да започне до няколко месеца;

– извършен бе текущ ремонт на покрива на Пенсионерски клуб №5 „Виктор Юго“, като е направена нова дъсчена обшивка, мембрана, а керемидите са пренаредени, като повредените такива са подменени с нови. Монтирани са нови олуци и водосточни тръби;

– съставени бяха 3 акта за установяване на административни нарушения на „Топлофикация Русе“ АД за невъзстановени настилки в указаните срокове;

– служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 8 проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук