Кметът на Русе за мерките за справяне с кризисната ситуация

0

Уважаеми русенци,

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Това пише в обръщение към русенци, разпространено до медиите, кметът на Русе Пенчо Милков.

В обстойното си изявление кметът дава отговор на поставени въпроси във връзка с условията на извънредно положение:

 1. В период, в който е забранена работата на ясли и детски градини и гражданите не ползват услугите им, такси не се дължат. Изрично съгласно чл. 28, ал. 4 от Наредба 16 на Общински съвет – Русе „Не заплащат месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини детската ясла или детската градина е затворена/основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/. С оглед на този текст от Наредба 16 русенци не дължат заплащане на такси за ясли и детски градини и не е необходима изрична заповед на кмета, за да бъдат освобождавани. Ще се дължи единствено храноден на децата от 01.03 до 13.03 март, когато яслите и градините се ползваха и децата се хранеха там.
 2. Със Заповед на кмета № РД-01-705/15.03.2020 г. е обявено, че „Заплатените или дължими към Община Русе такси и цени за услуги, ограничени по време на извънредното положение, като тротоарно право, ползване на детски градини и ясли и други, ще бъдат преразгледани и ще се търсят правните способи за справедливо компенсиране на гражданите след прекратяване на извънредните мерки.“ Общинската администрация ежедневно извършва анализ на обектите, ограничени от извънредното положение, и събира информация, като спрямо всеки търговец индивидуално ще се предприемат мерки съобразно обстоятелствата, нуждите и желанията на лицата. При спиране на търговската дейност ще се приложат способите на законите, уреждащи последиците от обявеното извънредно положение. Популизъм е предварително да се говори на търговците, без да се знае, кой и какви вреди ще преживее. На наемателите на обекти, които са затворени заради изричната заповед на МЗ, ще бъде възстановена сумата за наем при тяхно желание за периода на действие на извънредното положение. Към всяко друго предложение от търговците за подкрепа от страна на общината ще се обръщаме с ангажираност, за да се запазят живи предприятията и работните места в тях.
 3. Изключително внимателно се отнасяме към охраната на обществения ред и защита личността и собствеността на гражданите от посегателства по време на извънредното положение. В ежедневна връзка съм с ръководството на ОД на МВР Русе и с отделните му служби, за да се постигне синхрон в работата на двете институции. Служителите от СЗ „КООРС“ работят при пълна мобилизация за охрана и контрол. Ще бъдат извършвани обходи на вилни зони и населени места. Създаваме условия за работа на органите на МВР – осигуряваме храна за служители, битови условия на КПП. Още преди извънредното положение, в началото на годината сме осигурили достъп на МВР до всички камери на територията на Общината, за да се ускори работата на органите по защита на обществения ред, охранителната и оперативната работа на МВР.
 4. Въведено е безплатно паркиране в зоните за кратковременно паркиране до 14.04.2020г. със Заповед на кмета РД-01-750/20.03.2020 г.
 5. Много трудности възникват с градския и междуселищния транспорт. Той е с променен график по настояване на министерството на транспорта. Относно линиите на обществения градски транспорт е въведена организация за осигуряване на повече превозни средства в пиковите часове. По този начин се осигурява необходимият превоз на работещите лица, като са редуцирани курсовете през почивните дни и в делнични дни, в часовете, когато се отчиташе засилено ползване на транспорта от ученици. Промяната е продиктувана от въведеното дистанционно обучение със Заповед на министъра на здравеопазването.

За лицата, ползващи преференциални условия за пътуване – пенсионери, ученици и хора с увреждания, ще бъде уточнен механизъм за оползотворяване на неизползваните пътувания. Редът и начинът за това ще бъде обявен на официалната страница на Община Русе и публикуван в медиите, като апелираме към тях да не предприемат излишни пътувания в настоящия момент.

 1. Хората с трайни увреждания, както и останалите граждани на Русе, могат да паркират безплатно на местата за кратковременно паркиране. Хората с трайни увреждания няма да е необходимо да ползват карта, за да се ползват от безплатното паркиране. Не е необходим изричен акт на кмета на общината или на Общински съвет – Русе в тази насока – паркингите са безплатни за всички лица.
 2. По отношение на мерките за защита живота и здравето на служителите на Община Русе – със Заповед на кмета № …../ 17.03.2020 г. за служителите на Община Русе е въведена дистанционна форма на работа, отчитайки всички препоръки на Националния оперативен щаб, министерството на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика и Инспекцията по труда. Изготвят се ежеседмични графици на служителите, определени за полагане на труд в домашни условия, като са определени и служители, които да осигуряват техническата база. Ръководителите или заместващите ги лица организират по електронен път разпределението на работата и получаване на документите, изготвени при нейното изпълнение. Служителите са инструктирани да предприемат незабавни мерки при забелязване на грипоподобни симптоми, като трябва да уведомят незабавно личния си лекар и прекия си ръководител по телефона. Провеждат се и ежедневни дезинфекционни мерки в сградите на общинската администрация съгласно разписаното в Заповед на кмета № РД-01-704/14.03.2020г. Ограничен е достъпът на външни лица и са осигурени лични предпазни средства на служителите.
 3. В ежедневна връзка съм с директора на РЗИ – Русе. Установяването на граждани, които са се завърнали от рискови държави, се изпълнява най-ефективно по правилата, въведени от министъра на здравеопазването. При завръщането си те се поставят под карантина по предписание на органите на граничния здравен контрол. Община Русе подпомага компетентните органи съобразно своите правомощия и възможности. Със Заповед на кмета № РД-01-704/14.03.2020 г. е обявено, че се извършват съвместни проверки на експерти от отдел „Обществено здраве“ и служители на МВР-Русе за контрол по спазване на наложената карантина от всички лица, за които РЗИ информира, че са със съмнение за COVID – 19, съгласно Заповед № Р-01-105/02.03.2020 г. на МЗ и Заповед № 8121з-256/02.03.2020 г. на МВР. Ще предоставим още хора, за да се сформират още екипи за тези проверки и да се гарантира, че карантинираните лица стоят в дома си.
 4. Информирам Ви също, че се предприемат и засилени мерки по дезинфекция на територии, които са публична общинска собственост, спирките и детски площадките, като това се прави в целия град, а в някои райони се ползва подкрепата на назначените в Община Русе здравни медиатори, които провеждат разяснителни кампании сред населението. В момента има дефицит на дезинфекциращи продукти. Налице са големи затруднения с доставките, като все още не сме получили и очакваната подкрепа от държавата във вид на предпазни средства за гражданите. Община Русе получи отказ от фирмата, спечелила обществена поръчка за осигуряване дезинфектанти. Поставяме дезинфектанти на входовете на някои сгради и извършваме третиране на площи. В следващите дни сме осигурили допълнително дезинфектанти и процесите ще продължат.
 5. За всички, в това число и общинските служители, е необходимо да спазват стриктен режим за лична хигиена и дезинфекция, както и работа с предпазни средства. По повод въпрос за нуждата от измерване на температурата на входа на сградата на общината и други сгради – измерване не се предвижда, защото според здравните специалисти температурата е един от няколкото симптома на заболяването, които се проявяват след нетипично дълъг инкубационен период на това заболяване от няколко дни, в които лицето е било заразоносител. Самите здравни власти използват други мерки за определяне.
 6. Относно отправената препоръка от общинските съветници общината да предприеме мерки по „установяване на граждани и служители на Община – Русе, както и управители на общински предприятия, чиито близки и роднини са се завърнали от райони /градове и държави/, представляващи потенциална опасност от зараза с COVID 19“, обяснявам, че по указание на министъра на здравеопазването събирането на такива данни за хората се извършва от РЗИ, а не от общините. Всяка община получава информация от държавата, когато дадено лице, за което е установено, че е заразено с вируса, е контактувало с наши съграждани. Общината не може да събира данни, за които няма разпореждане в нормативен акт.
 7. Община Русе успешно организира желаещи доброволци и разпределя получени материални дарения. Представена беше и сметка за дарения на средства от страната и от чужбина. Общината ще ги разходва за закупуване основно на защитни облекла, храни и дезинфектанти.
 8. Подпомагаме държавните органи и лечебните заведения на територията на Община Русе. Полагат се грижи за нуждите на всеки човек, потърсил подкрепа от общината.
 9. Открити са горещи телефонни линии за пандемията COVID-19 – за информация във връзка с кризата и за граждани, които се нуждаят от помощ за снабдяване с хранителни продукти, лекарства и други. За всеки човек в нужда се пазарува  и се осигурява доставка до дома му.  Разширена беше и дейността на Социалния патронаж – в обществената трапезария се приготвят допълнителни порции топла храна.
 10. Извършваме контрол по сигнали на граждани за нарушаване на забраните, въведени от МЗ, включително в големите хранителни магазини.
 11. Провеждат се от нас срещи с работодателските организации на територията на Община Русе, за да се изясни, кои предприятия изпитват по-сериозни затруднения и биха пуснали служители в неплатен отпуск, престой или обмислят да ги освободят.
 12. Ще бъде оказана помощ на всеки, останал без работа и потърсил подкрепа от общината. Ще се посочват начините за получаване на подкрепата по извънредните мерки на Държавата.
 13. Независимо от кризата, Община Русе продължава започнатите проекти и предвидени дейности – изпълняват се ремонти на улици, булеварди, места за паркиране, крайбрежна зона, Пантеон на възрожденците, ремонти в детски градини, ясли и домове. Подготвяме структурите на Общината да са в състояние в годините напред да изпълняват все по-голяма част от дейностите самостоятелно – предвижда се закупуване на техника и снаряжаване на общинските предприятия.

В заключение бих искал отново да Ви уверя, че Община Русе прилага мерките за защита на здравето, но изцяло с мисъл, как кризата да нанесе най-малко щети на всеки един русенец и на обществото ни като цяло.

Считаме, че мерките на държавата в подкрепа на трудещите се и предприятията трябва да са много по-ясни, по-радикални и бързи.

Правим всичко необходимо и възможно за здравето и сигурността на русенци в този тревожен за целия свят период. Ще продължим да работим активно, така че кризата, която се налага да преживеем, да  не засегне общността ни и връзката помежду ни. И съм убеден, че изпитанията ще ни направят по-силни и единни.