Кога и как се свиква Велико Народно събрание?

0
470

Свикване на Велико Народно събрание(ВНС) се решава от Народното събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители. Това е записано в сега действащата Конституция на Република България.

Президентът насрочва избори за Велико Народно събрание в тримесечен срок от решението на Народното събрание. С произвеждането на избори за Велико Народно събрание пълномощията на Народното събрание се прекратяват, сочат разпоредбите на Конституцията.

ВНС се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред.

Великото Народно събрание:

–  приема нова Конституция;

– решава въпроса за изменение територията на Република България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;

– решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;

– решава въпроси за изменение на принципа, че договори, ратифицирани по конституционен ред, публикувани в Държавен вестник и влезли в сила, стават част от вътрешното право на страната и имат предимство пред вътрешни норми, които им противоречат – това правомощие определя възможността на учредителите да преценят по какъв начин страната ни да бъде обвързана от международните договори, по които е страна;

– решава въпроси за изменение на принципа, че основните права на гражданите са неотменими;

–  решава въпросите решава въпроси за изменение и допълнение на процедурата за промяна и приемане на Конституцията.

Великото Народно събрание приема решение по внесените проекти с мнозинство две трети от всички народни представители на три гласувания в различни дни.

Съгласно чл. 160 от Основния закон Великото Народно събрание решава само тези въпроси от Конституцията, за които е избрано. В неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание. Правомощията на Великото Народно събрание се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

Актовете на Великото Народно събрание се подписват и обнародват от неговия председател в седемдневен срок от приемането им.