Музеят в Русе подготвя експозиция за незаконната търговия с диви животни

0
127
Музеят в Русе подготвя експозиция

Музеят в Русе подготвя експозиция за последиците от незаконната търговия с диви животни и безконтролното им използване, създаващо предпоставки за тяхното изчезване.

За целта ще бъде оформено специално пространство в Екомузея с аквариум, в което ще се излагат на животински видове по CITES. Ще се акцентира на последиците от незаконната търговия с диви животни и безконтролното им използване, създаващо предпоставки за тяхното изчезване.

Сред експнатите в експозицията ще бъдат и две палта от кожа на защитени видове животни, дарени на музея от Министерството на околната среда и водите.

Едното палто е от кожа на бенгалска котка (Prionailurus bengalensis), а другото е палто от видра (Lutra lutra). Предстои на музея да бъде предадено и трето палто, което също ще е от кожа на бенгалска котка. Трите връхни дрехи са обект на незаконна търговия и са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES.

Бенгалската котка (Prionailurus bengalensis) се среща в Югоизточната част на Азия. Включена е в Международния червен списък – IUCN и е застрашена от изчезване.

Видрата (Lutra lutra) е вид, който е сравнително широко разпространен в света. Обитава влажни зони – реки, езера, потоци, където намира храната си. Видът е включен в  Международния червен списък – IUCN и Червената книга на България (2015 г.).