Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

0

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице.

Община Русе обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, кризисен център, ОП „Обществена трапезария и социални жилища“ и детска млечна кухня на територията на Община Русе, по 10 обособени позииции“.

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

      Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 25.05.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук